دوره آموزشی خود شفا و آزادی – جلسه هفدهم

موضوع: شناخت عرفان حلقه ، ریکی ها ، متافیزیک