دوره آموزشی خود شفا و آزادی – جلسه یازدهم

موضوع: دروازه ای به روی شیطان : درها را ببندید