دوره آموزشی خود شفا و آزادی – درس اول

موضوع: شفا و خلقت خدا