ارث آسمان

به راستی آن ارثی که خدا از آن سخن میگوید چیست؟
اگر به تمامی دل و به زبان اعتراف ایمان کرده و عیسی خداوند را به عنوان تنها راه نجات بپذیرید آنگاه شما وارث زمین و وارث در ملکوت خواهید شد این آن چیزی است که به کرات در کلام خدا آمده است و خدا در عهد خود وفادار است و حتی اگر زمین و آسمان از هم بپاشد اما یک نقطه از کلام خدا زائل نخواهد شد.به راستی این ارث عظیم چیست که در زمین و آسمان بی همتا است؟آن چه ثروتی است که خداوند آن را به ایماندارانش خواهد داد؟آن گنج که برابر است با وسعت زمین و عمق آسمان؟ سالها بر روی زمین کوشیدم و خسته شدم معدن های زندگی را شکافتم تا نقره ای یابم که مرا آسوده خاطر و بی نیاز سازد اما جز کوبیدگی برایم چیزی نماند.تا صدایی شنیدم:بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گرانباران که من شما را آرامی میبخشم.ارث ما عیسی مسیح است که تا انقضای عالم با ما خواهد بود همان که محال است بخوانی اش و جواب ندهد.ارث ما روح قدوس خدا است که در زمین میخرامد او که دست خدا است و عجایب ها را به انجام میرساند!آن روح معجزات روی زمین میراث تو خواهد بود تا تو را مسح کند و تو نیز عجایب خدا را روی زمین به انجام رسانی.یهوه خدای آسمانها پدری خود را به تو ارث خواهد داد.تو خدا را به میراث خواهی برد. مزامیر37:18«خداوند روز های کاملان را میداند و میراث ایشان خواهد بود».
اما چطور میتوان این ارث را گرفت؟ همانطورکه در زمین نیز برای آنکه بتوان از ارث پدر خود استفاده کرد باید راه های قانونی ای را طی کرد یک سری مدارم هویتی را به برخی ارگانها برد افراز کرد و انحصار وراثت گرفت یعنی مشخص شود برای تو تنها تو چه سهمی از کل دارایی پدر معین است و آن دارایی تفکیک شود! ،برای دریافت گنج آسمان نیز راه های قانونی و اداری اش را باید طی کنیم.اما قانون زمین با قانون آسمان فرق دارد.در زمین پسر ها دو برابر دختر ها ارث میبرند،والدین گاه به فرزندان خود ارثی نمیدهند یا در دادن ارث تبعیض گذاشته و همین بذر نفاق میان فرزندان کاشته و همچنین بذر نفرت نسبت به والدین خود،،خواهر ها و برادر ها برای اجحاف هایی که میشود به جان هم میفتند و چه برادر کشی هایی که نمیشود ،بماند که آیا اصلا این ارث پاک باشد و پول کثیف به بی حقی نبوده باشد.اینها در بهترین حالت است،چه بسا بسیاری حتی به بدن نیمه جان پدر خود رحم نکرده و بی اذن او با گرفتن اثر انگشتش یا جعل امضایش خود را وارث میسازد.چه ظلم ها که در ارث زمینی پنهان است.سالهای طولانی دادگاه ها میزهایشان پر است از پرونده های ارثی که معلوم نیست کی به آن رسیدگی شود.آخر سر وارثین میمیرند و میراث بگیر های بعدی قد علم میکنند.اما خبر خوش این است که ارث آسمان اینگونه نیست.تنها مدرک لازم برای ارائه به ملکوت گواهی فرزند خواندگی است که به امضای عیسی مسیح رسیده باشد. رومیان8:17«هر گاه فرزندانیم وارثان هم هستیم یعنی ورثه خدا و هم ارث مسیح ».در بقیه ی مراتب ، دختر و پسر هر دو به یک اندازه ارث میبرند.پیر و جوان و کوچک و بزرگ هم ندارد و حتی ربطی به میزان زحمت فرزندان برای خدا نیز ندارد.خدا ارث را یکسان به فرزندان خود میدهد اما اگر از کسی خشنود تر باشد گاهی تاج گاهی ردا و با امتیازات دیگر به او مزدش را خواهد داد اما در پرداخت ارث هیچ تبعیضی ندارد.خدا میراث خود را تکه بندی نکرده بلکه برای هر فرزندش کل زمین و ملکوت را به میراث میدهد.از این رو دیگر حسادت و اجحافی در میان نیست ،بی عدلتی ای در میان نیست،حتی لازم نیست سالها صبر کنیم یا حتی بمیریم تا به ارث خود برسیم بلکه به محض ایمان به خداوندمان تمامی اسناد مالکیت در دفتر اسناد رسمی آسمان به نام ما منتقل خواهد شد .خدا دارایی خود را با ما صلح میکند.
گنج ما ،ثروتی است که داشتنش نیاز به سالها کار سخت،مال اندوزی به قیمت سپیدی مویمان را نمیخواهد. نیست نه در معدن است و نه در طلا و نقره و نه در ملک و املاک.گنج ما در خانه ی خود ما است.بله تا به حال آن را نیافتی ؟ امثال15:6«در خانه مرد عادل گنج عظیم است.»هر که به پدر آسمانی ایمان داشته باشد خداوند تخت سلطنت و حاکمیت خود را بر خانه ی او بنا میکند و آنجا که مقر پادشاهی خدا است تمامی گنج ها او نیز آنجا است.وقتی خدا ما را عادل بشمرد خانه ی مرد عادل گنج عظیم دارد.یهوه صبایوت گنج عظیم و برج حصین او است/تنها شرطش این است که به سوی خدای حقیقی برگردید تا خود خدا برای تو گنجی بی پایان باشد گنجی که تو را مالک زمین و شریک در ملکوت خدا میکند و قادر به پادشاهی در سراسر زمین خواهی بود و این اقتدار را از آسمان خواهی یافت..ایوب22:25«اگر به قادر مطلق بازگشت نمایی بنا خواهی شد آنگاه قادر مطلق گنج تو و نقره خالص برای تو خواهد بود».خدا ما را دعوت کرده است که به آنجایی که باید باشیم برگردیم اما گوش و چشم زمینی ما قادر به دیدن خدا و شنیدن صدایش نیست از این رو لازم است تا روح خدا چشم دل ما را بگشاید و در دل خود خدا را برای ما مکشوف سازد تا هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیح خداوند است. افسسیان1:18«تا چشمان دل شما روشن شده بدانید که امید دعوت او چیست و کدام است دولت جلال میراث او در مقدسین» پطرس به مسیح گفت تو خداوند هستی!و عیسی در پاسخ گفت این را پدر من برای تو آشکار کرد تا بفهمی من خدا هستم از این رو حتی برای اینکه بتوانیم ایمان بیاوریم لازم است خود خدا این کار را انجام دهد از این رو میگوییم نجات ما فیض است نجات ما گنج ما است فیض خدا گنج ما است و این عادل شمردگی ارث ما است زیرا خود قادر نبودیم ببینیم و بشنویم بلکه پدر این راز را برای ما مکشوف ساخت.وقتی سایه های ابهام کنار رفته و خدای حقیقی را شناختی، توبه کردی و نزد او برگشتی ،از آن لحظه خود قادر مطلق برای تو گنج خواهد بود گنجی که هرگز تمام نشود و هرگز دزدی به آن نتواند زد.گنجی که برای تو نان حیات و آب حیات خواهد بود هرگز گرسنه و تشنه نخواهی ماند و جنبش نخواهی خورد.میراث ما آمرزش گناهان ما است که وقتی به او ایمان میاوریم به ما داده خواهد شد.اعمال26:18«تا چشمان ایشان را باز کنی از ظلمت به سمت نور و از قدرت شیطان به جانب خدا برگردند تا امرزش گناهان و میراثی که در میان مقدسین به وسیله ایمانی که بر من است بیابند»
مزامیر37:9«اما منتظران خداوند وارث زمین خواهند بود»
مزامیر37:29«صالحان وارث زمین خواهند بود و در آن تا ابد سکونت خواهند نمود»
امثال3:35«حکیمان وارث جلال خواهند شد »
متی5:5«خوش به حال حلیمان زیرا ایشان وارث زمین خواهند بود»
این را باید دانست که هر کسی وارد ملکوت خدا نمیشود.حتی اگر به او ایمان داری خود را چک کن که مبادا فریب خورده باشی،خودت را نیکو بپنداری اما در روز ملاقات با مسیح او تو را نشناسد!اول قرنتیان6:9«آیا نمیدانید ظالمان وارث ملکوت خدا نمیشوند؟فریب نخورید زیرا فاسقان بت پرستان زانیان و متنعمان و لواط و دزدان و طمعکاران و میگساران و فحاشان و ستمگران وارث ملکوت خدا نخواهند شد»در نگاه اول شاید گمان کنیم ما اصلا اینگونه نیستیم و این آیه برای ما نیست.اما کلام خدا همواره برای زندگی ما پیامی دارد و بیهوده نگاشته نشده است. همانطور که آیه میگوید فریب نخورید!!!آیا به راستی ما ظالم نیستیم؟ظالم در لغت مخالف کلمه ی مهر است .هر بی مهری ای ظلم نیست اما هر ظلمی حتما بی مهری است و هر کجا محبت نباشد ظلم هویدا خواهد شد.ظلم یعنی آزار، اجحاف ،تعدی و زورگویی است.آیا هرگز پیش نمی آید که برای رفع خواسته ات حرفی را به کسی اجبار کنی؟آیا از قدرتت برای زیر دست خود که میتواند همسر تو باشد که زورش از تو کمتر است استفاده سوء نکردی؟یا در محیط کارت به کسی زور نگفته ای؟همین که به غیر حق صحبت کنی یعنی زورگویی و در هیچ زورگویی ای محبت نیست.پس جایی که مهر و محبت نیست ملکوت خدا و ارث خدا نخواهد بود.وقتی کلمه ی فاسق را میشنویم میگوییم بلا به دور فاسقان ما نیستیم!!!!چرا که شاید در نگاه اول فکر کنیم فاسق فقط فرد بدکاره و بی عفت است اما در معنی این کلمه فردی که نا پارسا است فاسق محسوب میشود!نا پارسا کیست؟کسی که در نزد خدا عادل شمرده نشده باشد !یا کسی که از عادل شمردگی اش نزد خدا سوء استفاده کند!هر کاری بخواهد کند و در نهایت منتظر باشد تا فیض خدا او را ببخشد!!در عدالت نیست و گناه (هر گناهی)تا وقتی توبه و تقدیس نشود ما را از عدالت خارج کرده ناپارسا شمرده و از دایره وارثان خارج میکند .در آِیه میگوید فحاشان!فحاش کیست؟شاید اهل فحش دادن یا گفتار زشت نباشید که خدا را شکر فرزندان خدا باید چنین باشند اما فحاش به کسی هم که زبانی دارد که پاک نیست نیز گفته میشود ،کسیکه دهن دریده است یعنی آنکه در جواب دادن از حد بگذرد!چند بار پیش آمده که در جواب دادن به والدین خود دهن دریدگی کرده باشی؟چند بار به چتر خود که شوهرت است یا به معاونت که زنت است جواب خارج از حد دادی؟حالا چطور؟باز هم در عدالت ایستادیم؟حال که در نام عیسی و ایمان به او خدا ما را صالح شمرده است،به جایگاه خود برگردیم مبادا جز آن فرزندانی باشیم که از ارث محروم شویم! رساله ول پطرس3:9«و به عوض بدی بدی مکنید و به عوض دشنام دشنام ندهید بلکه برعکس برکت بطلبید زیرا که میدانید برای این خوانده شده اید تا وارث برکت شوید»بدزبان بودن این است که در ازای بدی بدی بگویید و این بلیت شما را برای ورود به ملکوت خدا میسوزاند.برای وارث ملکوت شدن باید به عوض دشنام برکت طلبید!مرحله اول این است که در عوض بدی حداقل پاسخ ندهی .کسی که وارث ملکوت است، ابتدا خدا او را خوانده و دعوت کرده است.و اگر کسی وارد محیطی میشود باید به تناسب آن محیط رفتار کند پس به شایستگی آن دعوتی که خدا از شما کرده رفتار کنید از این رو کسی که در ملکوت خدا دعوت شده است و کارت دعوت او به خون عیسی مهر شده است و عادل شمرده شده است باید بتواند در عوض بدی بدی نگوید بلکه زبان به نیکویی گشاید در این صورت گنج خدا را خواهد یافت و گنج خدا خود خدا است .
غلاطیان5:21«و حسد و قتل و مستی و لهو و لعب امثال اینها که شما را خبر میدهم چنانکه قبل از این دادم که کنندگان چنین کارها وارث ملکوت خدا نمیشوند»قتل !کلام خدا میگوید آنکه در قلب خود نسبت به برادرش در نفرت باشد حکم قتل را دارد!و کسی که فرمان خدا را میشکند شایسته ی ورود به ملکوت خدا و دیدن روی او نیست!حتی اگر ایماندار خداوند باشد.قانون آسمان چنین است.آیا قوانین آسمان را میشناسی؟حسادت!(کلام خدا در کتاب امثال میگوید دل آرام به بدن حیات میبخشد اما حسادت استخوانها را خشک میکند)حسادت یعنی بی حرمتی به سفره ی خداوند!وقتی سر شام با خدا هستی در حالیکه او برایت تدارک دیده است اما نگاهت قانع نیست و چشم به دیگری داری ابتدا طمع و بعد حسادت در دل تو ریشه میکند آرامی تو را میگیرد از نزد خدا بلند میشوی تا سر سفره ای که دست دیگری است بروی خدا را از دست میدهی زیرا وقتی از خانه خدا بیرون می آیی از عدالت خارج شده و گنجت را از دست میدهی.اگر میخواهی وارث باشی فرزند خوب باش و قدرشناس سفره ی پدر به اطراف چشم ندوز بلکه به دنبال پیشوای خود عیسی مسیح بدو چون اگر ندوی چشمانت محو سفره های رنگین و دروغین دنیا میشود و اگر بایستی غافله را باخته ای.
امثال3:6«آنگاه پطرس گفت مرا طلا و نقره نیست اما آنچه دارم به تو میدهم به نام عیسی مسیح ناصری برخیز و بخرام»
هم ارث شدن ما با عیسی هم ارث شدن در شفا است در اقتداری است که در نام او از خدای پدر به ما میرسد. ارث ما مادیات نیست بلکه نام خداوند گنج ما است »چرا در این آیه نزد پطرس طلا و نقره ای نبود که به آن فرد بدهد؟زیرا برای آنها گنج در پول خلاصه نمیشد بلکه چون گنج خود را در آسمان یافتند هرچه داشتند بها دادند تا آن گنج آسمانی را بیابند. تا بها ندهید و دل خود را از مال دنیا خالی نکنید گنج مخفی را نخواهید یافت.متی13:44«و ملکوت آسمان را گنجی ماند مخفی شده در زمین که شخصی آن را یافته پنهان نموده و از خوشی آن رفت آنچه داشت فروخت و آن زمین را خرید».چرا؟زیرا هرجا گنج تو باشد دل تو آنجا است!اگر گنج خود را در آسمان بیابید و بشناسید آنگاه خدا را با تمامی دل وجان محبت خواهید نمود و دل شما در ملکوت خواهد بود تا زمانی که دل شما در تله های زمینی است، گنج ها ی مخفی آسمان که خدا برای صالحان خود میگشاید برای شما سر باقی خواهد ماند
گنج ما در کتاب مقدس است همان کتاب آیین پادشاهی ، کلام خدا و شریعت او که از طلا و نقره بهتر است و بی ثمر بر نخواهد گشت.(مزمور 119:72)
امثال8:21«تا مال حقیقی را نصیب محبان خود گردانم و خزینه های ایشان را مملو سازم»عیسی میگوید من حقیقت و راستی هستم و در واقع آن مال حقیقی خود عیسی است که خدا آن را نصیب دوستدارانش و ترسندگان خود میکند آنگاه ثروتی خواهند داشت که هرگز تمام نخواهد شد ایمانداران او در خزینه ی روح مملو از مسح و قدرت و اقتدار خواهند بود.
بله با وجود طلا نقره های روی زمین،مقام و جایگاه ها پیشنهاد هایی که قدرت میاورد و شیطان به عنوان رییس این دنیا که همیشه پیشنهاد های عالی ای را توسط وزیرش مامون در آستین دارد تا وقتی در روی زمین پول است که احترام میاورد پول است که خوشبختی میاورد پول است که نیازهای تو را فراهم میکند نه خدا!و این دیدگاهی است که شیطان به جهانیان داده است و اینگونه دنیا را اداره میکند !پارسا بودن سخت است بله مقاومت سخت است.روزهایی با دل گرسنه و جیب خالی گذراندن سخت است.به خاطر خدا کارهای که حق مردم را میخورد و با رشوه است نپذیرفتنش سخت است!اهانت بشنوی و برکت بدهی سخت است.با زبان وجودت را نیش بزنند و دشنام ندهی سخت است.در بلاها سرود شادمانی بخوانی سخت است.در مرگ عزیزان خدا را جلال دادن سخت است.بله سخت است اما فیض خدا ما را کافی است.او در ضعف های ما قوت میابد.تا وقتی روی زمین خواهش چشم و شهوت نفس و غرور زندگانی حاکم است گویی در بیابانی تزیین شده زندگی میکنیم که چشم نواز است اما سرابی بیش نیست که آرام آرام ما را در باتلاق طمع و غرور غرق خواهد کرد.اما ...امـــــــــــا هر کس تا به آخر صبرکند،منتظران خدا خجل نخواهند شد.مکاشفه21:7«هر که غالب آید وارث همه چیز خواهد شد و او را خدا خواهم بود و او مرا پسر خواهد بود». غالب آیید.برای غالب آمدن باید در این میدان بجنگید.اسلحه های جنگ روحانی را بردارید کلام خدا را بپوشید زخمی خواهید شد اما خدا شما را التیام خواهد داد نیمه جان خواهید شد اما خدا شما را احیا خواهد کرد به سایه ی موت نزدیک خواهید شد اما خدا تو را حفظ میکند تا گزندی به تو نرسد دل شکسته خواهید شد اما خدا تو را بند میزند تنها خواهید شد اما خدا برای تو شادی خواهد بود متهم خواهید شد اما برای آنانی که در مسیح عیسی هستند هیچ محکومیتی نیست به تو زور خواهند گفت اما خدا عدالت تو خواهد شد شیر سبط یهودا برای شما میغرد روح خدا برای شما در روز ابر و در شب آتش خواهد بود تا آخر اگر غالب آیید همه چیز را در پسر همه چیز را در پدر و همه چیز را در روح خدا خواهید یافت و این است گنج مخفی آسمان آن عهد قدیمی و آن وراثت عظیم.تو فرزند خدا خواهی بود تا ابدالاباد .
شکرت میکنم پدر در نام عیسی مسیح برای کلام پر قدرت تو.