اورژانس ملکوت

اورژانس ملکوت

آیا میدانستید همه ی ما از زمان ایمانمان به خداوند عیسی مسیح،در تیم امداد پزشکی او در بخش اورژانس استخدام شدیم؟تصور کنید کارمند واحد اپراتور اورژانس هستید،به جای شماره ی 115 نیز عدد 777 شماره ی تماس به شماست (زیرا 777 عدد کمال خداوندی در تثلیث است).در طی یک شبانه روز ممکن است هزاران مورد اورژانسی به شما گزارش شود که باید در کمال هوشیاری آنها را بشنوید ،آدرس دقیق بگیریید و تیم مورد نظررا بفرستید.در این بین باید حواستان باشد که تماسهای مزاحمتی که فوت میکنند یا مسخره میکنند و وقت شما را میگیرند را فوری تشخیص دهید قطع کنید تا بتوانید به تماس ضروری رسیدگی کنید مبادا با اتلاف وقت جان یک نفر از دست برود.همچنین ممکن است در گزارش موارد بحرانی فرد پشت تلفن دچار استرس و شوک شده باشد نتواند به آرامی صحبت کند یا نتواند حتی بگوید چه شده است این وظیفه ی شما است که با آرامش بخشیدن به او سعی کنید بفهمید چه شده تا بتوانید دقیق راهنمایی کنید چه بسا تا قبل از رسیدن تیم پزشکی ،باید با راهنمایی های شما فوری به مریض رسیدگی شود.مثلا در حمله ی قلبی کارهای اولیه ی فوری باید تا زمان رسیدن تیم پزشکی انجام شود و الا ممکن است کار از کار بگذرد.از طرفی گاهی شیفت شما در طی شب تا صبح است!دقیقا زمانی که به خواب نیاز دارید ممکن است خسته باشید کارکرد ذهنتان و جسمتان بر اثر نیاز به استراحت کم شده باشد.دقیقا زمان طلایی همینجاست که باید مراقب باشید زیرا هر آن خوابتان ببرد هزاران تماس فوری را ممکن است از دست بدهید!جان دیگری در دست شما است و اگر آن را نجات ندهید خونش بر پای شما است!!!(همچنین است وقتی کلام خدا میگوید اگر بتوانی تنبیه و توبیخ و بشارت مرا به یک بی ایمانی که هر آن وارد جهنم میشود بدهی یا حتی به ایمانداری که در حال خروج از عدالت است،و ندهی!خون او را از دستان تو مطالبه میکنم!!)!ما نیز در ملکوت خدا در رتبه ی کهانت چون تیم اورژانس اما در بخش دعا هستیم!تمامی شب وقتی خوابیم هزاران نفر از فرزندان خدا در بیماری،سختی،فشار ،خودکشی،جدایی هستند ،آنها که در بی ایمانی میمیرند وارد جهنم میشوند و ما در خواب گوارای شب دلخوش هستیم که در خداوند جایمان محفوظ است !پس کجا است محبت؟کجاست رو به سوی دیگری داشتن؟مگر عیسی نگفت شما را صیاد مردم میگردانم؟مگر عیسی نگفت بروید و انجیل را بشارت داده و موعظه کنید؟مگر عیسی نگفت کلیدهای دروازه ی جهنم را به شما میسپارم؟مگر نه اینکه باید در جهنم را به روی خود و دیگران ببندیم مبادا هلاک شوند!همه ی این کارهارا چگونه در خواب میتوان انجام داد؟گرچه مایل هستم بگویم شبانگاه نیز باید برخاست و برای خداوند بیدار ماند و در دعا در پشتیبانی فرزندان او ایستاد اما در اینکه بدن به خواب شب نیاز دارد نیز شکی نیست از این رو امثال 6:10 «اندکی خفت و اندکی خواب و اندکی بر هم نهادن دست ها به جهت خواب».همیشه برای دعا کردن خود را مسئول باید دانست زیرا در اتاق دعا،اپراتور خداوند برای دریافت و ارجاعات دعا به آسمان، ما هستیم!باید با هوشیاری دعا ها را بشنویم و با محبت آن را به حضور طبیب اعظم (در هر زمینه ای)ببریم.باید هر روح را بیازماییم و به درستی دعا کنیم مبادا کسی به مزاحمت زنگ در اتاق دعا را بزند و بی حکمت دعا کرده باشیم یا از سوی شیطان سرگرم شده باشیم و زمان های خدا را از دست بدهیم!اگر کسی در بحرانی بود در شرایطی که به علت عدم آرامش نمیتوانست اطلاعات دقیق بدهد این ما هستیم که باید با دل شبانی،به او آرامش داده و راهنمایی های اولیه ی درستی کنیم،همانطور که در حمله ی قلبی گفتیم اگر به موقع کارهای اولیه انجام نشود ممکن است فردی جانش را از دست دهد،در این جا نیز فرض کنید فردی در مرحله ی خودکشی است!اگر به موقع کلام خدا را تزریق نکنیم و به وی آرامش ندهیم هر آن او را از دست خواهیم داد!(مرگ روابط،مرگ شادی،مرگ محبت و...) مهمتر از همه «زمان طلایی»!!مبادا شیطان از غفلت تو،خستگی تو،خواب تو،استفاده کند تو را به خوابی روحانی برد و نتوانی به خدمتت ادامه دهی!از زمانی که به دنیا آمدی شیطان تو را خوب میشناسد!خوب میداند چگونه برایت مشغله ایجاد کند که نتوانی جز خودت کس دیگری را ببینی.در روز آنقدر سر و صدا و کار و زندگی و بچه و غصه و مسائل شخصی!شاید تنها سر سفره فرصت کنی اندکی با خدا حرف بزنی آن هم اگر گرسنگی بگذارد!آنقدر همهمه در سرت زیاد است که تا سر بر بالین بگذاری به خواب میروی و آنجا هم فرصتی برای خدا نداری و البته که اگر شاغل باشی و بخواهی صبح زود هم بیدار شوی،محال است نیمه شب برای خدا برخیزی!!!از سوی دیگر تلفن های اورژانسی روح القدس نیز از لای کتاب مقدست زنگ میزند و زنگ میزند!اما کسی نیست که جواب دهد... متی26:41«بیدار باشید و دعا کنید تا دچار وسوسه نشوید روح مایل است اما جسم ناتوان»امروز که کرونا جهان را در بر گرفته است شاید در ایران روزانه قریب به 500 نفر جان خود را میبازند!همین تعداد نیز بر اثر مرگ طبیعی میمیرند و هر روز 1000 نفر از فرزندان خدا پیغام شنیده یا نشنیده میمیرند !جهان رو به نابودی است...هر روز باید دوید و بره های خدا را از دستان گرگ ها قاپید!زمان به سرعت میگذرد و شیطان نیز این را خوب میداند ،چقدر بیشتر ما کاهنین و پادشاهان در خداوند باید این را بیشتر درک کنیم؟ما خود همان زخمی هایی بودیم که به فبض پدر ،روزی تیم امدادی ای در خداوند ما را یافته التیام داده تعلیم بخشیده تا امروز بتوانیم در جایهای آسمانی نزد پدر ردای سفید عدالت پوشیده به کهانت و طبابتِ روح آسیب دیدگان مشغول شویم و خود امروز ناجی جان دیگر زخمیان باشیم!اما اکنون همانطور که پشت میز خدمتی ات خوابت برده یا بیداری اما نه از روی دلسوزی بلکه از روی عادت با میلی تلفن های دعا را جواب میدهی،!ناگاه رئیس تو بیاید و تو را در آن وضع ببیند چه میشود؟اخراج میشوی؟شاید هم مجازات شوی؟ و مهمتر ممکن است در محکمه مسئول جان مردم شناخته شوی!! این را بدانید هر آن عیسی میاید شاه شاهان رب الارباب!! مرقس 13:36«مبادا او بیاید و شما را در خواب ببیند». متی25:13«پس بیدار باشید زیرا شما از روز و ساعت این واقعه خبر ندارید» شیطان به خوبی میداند وقت کم است از این رو با سرعت هرچه تمام تر میدزدد و میکشد و هلاک میکند!ای فرزندان خدا از خواب بیدار شوید در اتاق های دعا بنشینید و جنگ روحانی کنید تلفن های اضطراری روح القدس را جواب دهید و فوری اقدام کنید.روز خداوند نزدیک است.آمدن خداوند ما عیسی نزدیک است روزانه درها و پنجره های خانه ات را (خانه ی دلت را) با توبه و تقدیس به روی شیطان بببند تا راه نفوذ نداشته باشد حفاظ خانه ات را بکش و در هوشیاری و بیداری دیدبانی کرده دعا کن.نگران در های بسنته نباش ،عیسی چون روز ملاقاتش با شاگردان بعد از رستاخیز از درهای بسته است که رد میشود ،و آنگاه که تو را آماده و بیدار بیند شالوم را بر تو اعلام میکند. وقتی بیاید و ببنید تماس هایش را جواب ندادی،نامه اش را در کلامش نخواندی،در ها را به جای اینکه روی شیطان ببندی روی خودش بستی! آنگاه از چشمان پر نفوذ عیسی که قلب و روح و روان ما را با نگاهش در سکوتی عمیق بیرون میکشد به کجا میتوان گریخت؟ متی24:43«به یاد داشته باشید اگر صاحب خانه میدانست که دزد چه ساعتی از شب میاید بیدار میماند و نمیگذاشت دزد وارد خانه اش بشود»
ای خادمین خدا همواره به یاد داشته باشید شما اورژانس دعا هستید و هر روزه سیگنالهای روح القدس را دریافت کنید همواره دعا کنید،برای نیاز دیگران وقت گذاشته و شفاعت کنید،کلام خوانده و در پرستش خداوند وارد شوید همه ی اینها برای یک پرستار الهی لازم و ضروری است مهمتر از همه مبادا خوابتان برد!همواره هوشیار باشید و از مکرهای ابلیس با حذر باشید مبادا گرگ در لباس میش،شیطان لباس سفید پرستاری بپوشد تا با شما که ردای سفید عدالت دارید همشکل شود و از درون شما را به خواب روحانی فرو برد!از این رو هر روح را بیازماید و اسلحه تام الهی را بپوشید و همیشه آماده باشید.اورژانس ملکوت، 24 ساعت شبانه روز برای خدمت گذاری حاضر است.