از سرگردانی تا رستگاری

نویسنده: کیدی آلن
گروه: مقاله, کتاب

دیباچه

معنی گناه
"زیرا که از درون دل انسان صادر می شود، خیالات بد و زنا و فسق و قتل و دزدی و طمع و خباثت و مکر و شھوت پرستی و چشم بد و کفر و غرور و جھالت. تمامی این چیزھای بد از درون صادر میگردد و آدم را ناپاک میگرداند."
انجیل مرقس ٧: ٢١ تا ٢٣

در این عمر کوتاھی که داریم، بین مسائلی که با آنھا مواجه میشویم،ھیچ مسئله ای نیست که از مسئله ی گناه مھمتر باشد. علت این اھمیت ھمانا شیوع عالم گیر آن و مظاھر مختلف و گوناگون آن و وخامت نتایج مخرب آن و نفوذ استواری است که پیوسته در ما دارد .

بحث کردن در پیرامون گناه، یک بحث ناخوشآیندی است و ھمه میل داریم که از این مبحث بگذریم و آن را نادیده بگیریم. با وجود این، از نظر اھمیتی که دارد باید با آن مقابله کنیم و روبهرو شویم.

گناه چیست و نتایج آن کدام است؟ آیا برای انسان امکانپذیر است که از قید اسارت گناه برھد و بر آن غلبه جوید و پیروز شود؟ اگر چنین باشد این کار چگونه امکانپذیر است و علاج آن چیست؟
این متن برای ھمین نوشته شده که به این پرسشھا پاسخ دھد.

مطالعه کتاب

بیشتر بخوانید

Fourmooli jahate taasirgozari bar donyaye khod - فرمولي جهت تأثيرگذاري بر دنياي خود - بيل هايبل و مارک ميتلبرگ
نویسنده: بيل هايبل و مارک ميتلبرگ
مترجم: فريدون موخوف
Feyze hadyeh dadan - فيض هديه دادن - توني ايوانز
نویسنده: توني ايوانز
مترجم: فريدون موخوف
Fergheha va shakhehaye masihiyat - فرقه ها و شاخه های مسیحیت - آرمان رشدی
نویسنده: آرمان رشدی
مترجم: کانون اندیشه مسیحی
Zendegi pas az marg va vaghaye akharozzaman ( Arman Roshdi ) - ( زندگی پس از مرگ و وقایع آخرالزمان ( آرمان رشدی
نویسنده: آرمان رشدی
مترجم: آرمان رشدی