چرا دعا می کنیم ؟

نویسنده: ویلیام فیلیپ
مترجم: انتشارات راه صلیب
گروه: کتاب

دیباچه

پیشگفتار
در فاصلۀ میان صعود مسیح و روز پنطیکاست یک جلسۀ دعا در اورشلیم برگزار شد. عیسی به پیروانش فرموده بود که منتظر آمدن روح القدس موعود باشند تا پس از آن بتوانند انجیل را تا دورترین نقطۀ دنیا بشارت دهند.

لوقا گرد هم آمدن یازده رسول را در بالاخانه ثبت نموده است: «جمیع اینها با زنان و مریم مادر عیسی و برادران او به یکدل در عبادت و دعا مواظب می بودند » )اعمال رسولان ۱ : ۱۴ (. اغراق نیست اگر بگوییم کلیسا در دعا زاده شد. نمی توان نقش دعای رسولان را در رشد و گسترش کلام خدا و کلیسا نادیده گرفت.

عیسی این نکته را برای ایشان روشن نموده بود که جدا از او نمی توانستند کاری از پیش ببرند )یوحنا ۱۵ : ۵(. او به رسولان تعلیم داد اگر آنها می دانستند چگونه چیزهای نیکو به فرزندانشان بخشند، چقدر بیشتر پدر آسمانی شان به آنانی که از او درخواست کنند چیزهای نیکو خواهد بخشید ) متی ۷ : ۱۱ ؛ لوقا ۱۱ : ۱۳ (. در سراسر کتاب اعمال رسولان، کلیسا مشغول دعا است.

مطالعه کتاب

بیشتر بخوانید

Fourmooli jahate taasirgozari bar donyaye khod - فرمولي جهت تأثيرگذاري بر دنياي خود - بيل هايبل و مارک ميتلبرگ
نویسنده: بيل هايبل و مارک ميتلبرگ
مترجم: فريدون موخوف
Feyze hadyeh dadan - فيض هديه دادن - توني ايوانز
نویسنده: توني ايوانز
مترجم: فريدون موخوف
Fergheha va shakhehaye masihiyat - فرقه ها و شاخه های مسیحیت - آرمان رشدی
نویسنده: آرمان رشدی
مترجم: کانون اندیشه مسیحی
Zendegi pas az marg va vaghaye akharozzaman ( Arman Roshdi ) - ( زندگی پس از مرگ و وقایع آخرالزمان ( آرمان رشدی
نویسنده: آرمان رشدی
مترجم: آرمان رشدی