آنچه که ایمان داریم

ما ايمان داريم، 1 که خداپادشاهی ابدی است2. او بی انتها3، غيرقابل تغيير4، روح5، کامل 6و در قدوسيت7، حکمت8، مهربانی9، عدالت10، قدرت11 و محبت12مطلق است. از ازل13 اوخدای واحد14، زنده15 و حقيقی16 ،در سه شخصيت17 با ذات واحد18، پدر، پسر، روح القدس19، که همطراز در قدرت و عظمت20 است.

ما ايمان داريم،21 که پادشاهی خدا بی پايان است. 22 او سلطنت خودرا، 23از طريق پسرش و 24کلام جاودانی اعمال می کند. 25که همه چيز و 26همه موجودات را او خلق کرده ، 27حفظ و سلطنت می کند28 بر قلمرو آسمانی، 29بر فرشتگان
، 30کائنات، 31کره زمين،32 بر همه موجودات زنده و33 انسان34 خدا همه چيز را نيکو آفريده است.

ما ايمان داريم، 35. که شيطان در آغاز فرشته نيک و قدرتمند خدا بوده که عليه خدا سرکشی کرد و لشگر بزرگی ازفرشتگان را بفرمان خود درآورد، او از حضور خدا بيرون انداخته شد و بر ضد خدا قلمرويی تاريک همراه با ارواح شرير36 بر روی زمين37 برقرار کرده است.
ما ايمان داريم، 38که خدا محبت است و 39طبق ارادة پسنديدة خود ما را آفريده است، 40به جهت شکوه و جلال وی

41او ما را به شباهت باطن خودساخت، 42مرد و زن آفريد تا با او رابطه ای شخصی داشته و بر زمين حکومت کنيم . 43توسط فريب و وسوسة شيطان و 44با بی ايمانی ونااطاعتی اوليای اوليه ،45 انسان از اهداف ازلی خدا خارج شد. با انتخاب آزاد، بشرتصميم گرفت تا خود حاکم بشود و به اين ترتيب بين او و خدا جدايی پديد آمد.

آدم و حوّا از فيض دور شدند 46و به خــاطرگـناه آنها ، 47بيماری، مرض ، 48و موت الهی بر زمين وارد شد. 49با سقوط آنها شيطان و فوج شرير او توانستند بر خلقت خدا نفوذ و دسترسی پيدا کنند . 50امروزه خلقت در زيرنتايج و پيامد گناه اوليه 51آدم و حوّا بسر می برد. انسانها در گناه متولد شده ،52 محکوم به مجازات الهی53 و اسير حکومت تاريکی شيطان شده اند.

ما ایمان داریم،

ما ايمان داريم، 54که خدا از خلقت خويش دست بر نداشته است ، 55بلکه همچنان آنرا حفظ کـرده است . 56 خداوند در عهد عتيق به جهت نجات و رهايی، عهدی بست 57تا فيض خود را به انسان گناهکار ظاهر کند . 58خدا در پيمان خود با ابراهيم اسرائيل را بعنوان قوم خود انتخاب کرد و به ايشان وعده داد که آنها را از اسارت گناه و شيطان رهايی بخشيده و به وسيلة ايشان ساير اقوام را برکت دهد .

ما ايمان داريم، 59که خدا به عنوان پادشاه قوم با اعمال خارق العاده آنها را از اسارت مصر رهايی بخشيد و60 عهد خود را توسط موسی برقرار کرد و بوسيلة موسی اراده مطلق خود را آشکار نمود و ما هم بايد آن را تکميل کنيم. 61 هدف شريعت اين است که ماهيت سقوط کرده 62ما را به مسير صحيح آورده و ما را از نظرمسئوليت اخلاقی آگاه بسازد. 63توسط روح القدس64 ما به گناهان خود ملزم می شويم، 65عدالت حقيقی خدا نسبت به ما ، 66ما را به سوی عيسی هدايت می کند که تنها او نجات دهنده است.

ما ايمان داريم، که خدا پس از اينکه اسرائيل حکومت الهی را از خود به دور انداخت67،و حکومتی سلطنتی بر اسرائيل برقرارکرد68 و عهدی بی قيد و شرط با داوود بست69 با اين قول که وارث او به عنوان مسيح موعود، پادشاهی خدا را بر قوم تا ابد بازسازی خواهد کرد70.

ما ايمان داريم، که خدا در زمان مناسب71 عهد خود را با اسرائيل و وعده های نبوتی شفا72 را عملی نمود، به اين صورت که يگانه پسر خود73، عيسی را به جهان فرستاد74. توسط روح القدس و متولد از مريم باکره75، خدای کامل و انسان کامل در يک شخص76، به مردم آشکار نمود که خدا از ابتدا چه نقشه ای برای بشريت در نظر داشته است77. عيسی مسح شده به عنوان مسيح خدا و پر شده از قدرت روح القدس بود78.به اين ترتيب او پادشاهی خدا را بر روی زمين آورد79، او با غلبه بر قدرت شيطان و پيروزی در آزمايشها80، خبر خوش را موعظه کرده81، بيماران را شفا داد82، ديوها را اخراج کرد83 و مردگان را زنده کرد84 او شاگردانی را به دور خود گرد آورد85 و قوم خدا را به عنوان کليسا86 تشکيل داد87 تا ابزاری برای ملکوت او باشند88. عيسی به خاطر گناهان جهان مُرد89. ودر روز سوم از مردگان رستاخيز نمود90 و عهد برکتی را که با ابراهيم بسته بود کامل کرد91. با زندگی کامل و بدون گناه92عيسی شريعت را تکميل کرد و انجام رسانيد93 و توسط مرگ آشتی دهنده خود بر روی صليب94 داوری خدا را برگناه، که ما بعنوان شکننده قوانين شريعت سزاوار آن بوديم95، بر خود گرفت96. توسط مرگ بر روی صليب، عيسی قدرت ديوها و ارواح شرير را خلع سلاح کرد97. عيسی عهد خود را با داوود به عنوان کسی که ازخانواده و سبط يهودا بود98، با خدمت مسيحايی99، قيام پر شکوه وی از مردگان100، صعود به آسمان و با سلطنت در دست راست پدر تکميل کرد101. عيسی در مقام پسر خدا و وارث داوود102، پادشاه موعود است103 که حکومت خدا را از طريق تمامی نسلها تا به امروز و تا تمامی جهان به دنبال خود می برد104.

ما ايمان داريم، که روح القدس در روز پنتيکاست با قوت و قدرت بر کليسا نازل شد105. ايمانداران در بدن مسيح توانستند تعميد106 وعطايای روحانی دريافت کنند107. به وسيلة روح القدس، حضور خدا همواره در ما است108، بجهت پرستش در روح109، قدوسيت شخصی110، بنای کليسا111، تجهيز برای خدمت112 و انهدام قلمرو شيطان113 به وسيلة بشارت جهانی، کلام عيسی114 منتشر شده تا اعمال خدا کامل گردد115.

ما ايمان داريم، که روح القدس در کسی که به عيسی مسيح ايمان دارد ساکن است116، و او مددکننده117، معلم118 و مشاور119 ما است. ما معتقد به سکونت روح القدس وپری روح القدس و تعميد روح و قوت يافتن از طرف120 او هستيم، که اغلب تجربه ای آگاهانه121برای خدمت امروز به ما داده شده است122. ما ايمان داريم که عملکرد روح خدا123 و بکارگيری عطايايی که در کتابمقدس ذکر شده، امروزه هم ادامه دارد124. کار دستگذاری با اين هدف انجام می شود که مسح و قدرت روح القدس125 بجهت خدمت با جاری کردن آيات و معجزات برای اثبات حقانيت کلام زنده خدا در خادمين خدا اکتيو شود126 و کسانی را که خدا خوانده است تا کليسا را رهبری و خدمت کنند، شناسايی و اقتدار بدهد127.

ما ايمان داريم،که روح القدس نويسندگان کتابمقدس را الهام بخشيده128 و تمامی کلام درنسخه های اصلی بدون تحريف وخطا می باشد129. ما مجموع 66 کتابهای عهد عتيق و عهدجديد130 را بعنوان تنها مرجع و اقتدار مطلق و تنها منبع بی خطا و صحيح برای ايمان131 و عمل خود می شناسيم132.

ما ايمان داريم، که جهان سقوط کرده تحت حکومت شيطان است133 و همه انسانها هم ذاتاً و هم با تصميم شخصی خود134 گناهکار135هستند. به همين دليل انسانها به حق, زير داوری خدا هستند136. اما به وسيلة بشارت خبر خوش عيسی مسيح و پادشاهی خدا137 تحت عملکرد روح القدس138 هر شخصی که نسبت به گناهان خود توبه کرده 139 وبه عيسی بعنوان خداوند140 و نجات دهنده خود ايمان141 بياورد، بوسيلة عيسی و توسط روح القدس142 تولد تازه می يابد143، عادل گرديده می شود4 14، بعنوان فرزندخدا فرزند خواندگی يافته145 و تقديس می شود.146 از اين طريق اين افراد از سلطه شيطان آزاد شده و وارد پادشاهی خدا می شوند147.

ما ايمان داريم، که يک کليسای واحد148، مقدس149 و جهانی150 وجود دارد. تمام کسانی که از گناهان خود توبه کرده و عيسی را به عنوان خداوند و نجات دهندة خود بشناسند، توسط روح القدس151 و ساختن بدن مسيح152که او سر اين بدن153و ما همگی اعضای آن هستيم154.

ما ايمان داريم، که عيسی مسيح دو آئين را به رسم يادگار به کليسا سپرده است: تعميد آب 155و عشاء ربانی156. اين دو آئين برای هر ايمانداری لازم الاجرا است.

ما ايمان داريم، که ملکوت و پادشاهی خدا توسط خدمات عيسی مسيح بر روی زمين آمد157، و از طريق کارروح القدس توسط کليسا همچنان ادامه داشته158 و در شکوهی ظفرمندانه و قابل روئيت با بازگشت مجدد عيسی 159بر روی زمين به عنوان پادشاه کامل خواهد گرديد160.

وقتی عيسی مسيح مجددا” بازگردد تا سلطنت کند161، نابودی نهايی شيطان و تمامی کارهای او خواهدبود162 ، رستاخيز از مردگان 163و داوری نهايی164 ، برکت دائمی عادلان و مجازات آگاهانة ابدی شريران خواهد بود165. در انتها خدا کُل در کُل بوده166 ، پادشاهی و حکومت او 167در آسمان و زمينی جديد برقرار خواهد شد168، او با قدرت عظيم خود در عدالت مسکن گزيده169 و تا ابد مورد پرستش قرار خواهد گرفت170.

آيه های مربوط به ( آنچه ما ايمان داريم )

1 ـ تثنيه33: 27 ؛ اشعيا44: 6 ؛ روميان1: 20                                2 ـ مزمور 95: 3 ؛ اشعيا 43: 15
3 ـ مزمور147: 5 ؛ اشعيا 43: 15
4 ـ يعقوب 1: 17
5 ـ يوحنا 4 : 24
6 ـ متی 5 : 48
7 ـ اشعيا 6: 3 ؛ اول پطرس 1: 15ـ16
8 ـ مزمور 104: 24 ؛ امثال 2 : 6 ؛ اشعيا 28: 29
9 ـ خروج33 : 19 ؛ مزمور 31: 20
10 ـ مزمور 33: 5 + 89 : 15 ؛ اشعيا 30: 178
11 ـ خروج 15: 6 ؛ مزمور 63 : 3
12 ـ اول يوحنا 4 : 8
13 ـ اشعيا 43 : 13
14 ـ اشعيا 45: 5 ؛ اول قرنتيان 8 : 4
15 ـ مزمور 42 : 2 + 84 : 2
16 ـ ارميا 10 : 10
17 ـ يوحنا 1 : 8 + 10 : 30 + 14 : 9 + 16 ـ 17 +26 + 15: 26 ؛            دوم قرنتيان 3: 17 ـ 18
18 ـ يوحنا 1 : 1+ 14 ؛ دوم قرنتيان 3 : 17
19 ـ متی 28 : 19 ـ 20 ؛ دوم قرنتيان 13 ـ 14 ؛ مکاشفه 1 : 4
20 ـ مکاشفه 5 : 13 ؛ افسسيان 3 : 14 ـ 21
21 ـ مزمور 45 : 7 + 145: 13 ؛ دانيال 4 : 3
22 ـ مزمور 93 : 1ـ2
23 ـ يوحنا 1 : 1 ـ 3 ؛ اول قرنتيان 8 : 6 ؛ کولسيان 1 : 15 ـ 16 ؛              عبرانيان 1 : 1 ـ 2
24 ـ مزمور 103 : 19 + 104 + 24 : 29
25 ـ پيدايش 1 : 1 ؛ مزمور 95 : 3 ـ 5
26 ـ کولسيان 1 : 17 ؛ عبرانيان 1 : 3
27 ـ مزمور 96 : 4 ـ 6
28 ـ مزمور 89 : 12
29 ـ مزمور 103 : 20 ـ 21
30 ـ کولسيان 1 : 16 ـ 17
31 ـ مزمور 104 : 4
32 ـ مزمور 103 : 22
33 ـ مزمور 22 : 29 + 47 : 8
34 ـ پيدايش 1 : 31
35 ـ حزقيال 27: 14-17 و مکاشفه 12 : 7 ـ 9
36 ـ دوم قرنتيان 11 : 14 ؛ کولسيان 1 : 13 ـ 14 ؛ افسسيان 6 : 12
37 ـ مرقس 3 : 22 ـ 26 افسسيان 2 : 1 ـ 2 ؛ يوحنا 5 : 19
38 ـ اول يوحنا 4 : 8 + 16
39 ـ افسسيان 1 : 5
40 ـ افسسيان 1 : 12
41 ـ پيدايش 1 : 26 ـ 27
42 ـ پيدايش 1 : 26
43 ـ پيدايش 3 : 1 ؛ مکاشفه 12 : 9
44 ـ پيدايش 3 : 4 ـ 6
45 ـ پيدايش 3 : 8 ؛ روميان 1 : 21 + 5 : 16
46 ـ روميان 5 : 12
47 ـ يوحنا 5 : 14
48 ـ اول قرنتيان 15 : 22
49 ـ يوحنا 8 : 44 ؛ اول يوحنا 5 : 19
50 ـ روميان 8 : 20 ـ 23
51 ـ مزمور 51 : 7
52 ـ حزقيال18 : 4 ؛ روميان2 : 5 + 12 ؛ عبرانيان 9 : 27
53 ـ غلاطيان 1 : 3 ـ 5 + 4: 8 ـ 9 ؛ کولسسيان 1 : 13
54 ـ مزمور 24 : 1
55 ـ مزمور 96: 10 ؛ اشعيا 40 : 22 ؛ عبرانيان 1: 3
56 ـ روميان9 : 4
57 ـ افسسيان 2: 12
58 ـ پيدايش 17: 3 ـ 8 + 12 : 2 ـ 3 + 15: 4ـ6 ؛                                 روميان 4: 3 ـ 5 +16+20ـ25 ؛ غلاطيان 3: 6ـ9+13ـ14
59 ـ خروج 15: 3ـ 18
60 ـ خروج 19: 3ـ 6 + 24: 3ـ4+7 ؛ روميان 8 : 3ـ4 + 12ـ14
61 ـ تثنيه5 : 1ـ3+ 30: 15ـ18 ؛ غلاطيان3 :23 ـ 25
62 ـ مزمور25 : 8 ـ 10 ؛ روميان 7: 7
63 ـ يوحنا15: 26 + 16: 8 ـ 11 ؛ دوم قرنتيان 3: 14ـ17
64 ـ روميان7 : 13 ؛ غلاطيان 3: 19 + 12ـ24
65 ـ روميان2 : 1ـ11
66 ـ غلاطيان3 : 24 ؛ فيليپيان 3: 8 ـ 9
67 ـ اول سموئيل 8 : 6 ـ 8
68 ـ اول سموئيل8 : 21 ـ 22 + 9: 15 ـ 16 + 10: 1+24
69 ـ دوم سموئيل7 : 11 ب ـ16 ؛ مزمور 89 : 35ـ 38
70 ـ اشعيا9 : 6 ـ 7 + 11: 1 ـ 5 ؛ ارميا 23 : 5 ـ 6 ؛ حزقيال 34: 23
71 ـ مرقس 1: 15 ؛ غلاطيان 4 : 4
72 ـ روميان 1: 2 ـ 4
73 ـ يوحنا 1: 14
74 ـ يوحنا 1: 17 ـ 18
75 ـ لوقا 1: 30 ـ 35
76 ـ يوحنا 1: 14 ؛ فيليپيان 2 : 5 ـ 7
77 ـ روميان 5: 19 ؛ اول قرنتيان 15 : 22 ؛ اول پطرس 2 : 22 ؛                دوم قرنتيان 5 : 21 ؛ روميان 8 : 29
78 ـ لوقا 3: 21 ـ 22 + 4: 16 ـ 21
79 ـ مرقس 1: 14 ـ 15 ؛ لوقا 11 : 20 + 17: 21 ـ 22
80 ـ لوقا 4 : 1ـ 13
81 ـ لوقا 4 : 43
82 ـ لوقا 4 : 40
83 ـ لوقا 4 : 41
84 ـ لوقا 7 : 14 ـ 17
85 ـ مرقس 1 : 16 ـ 17
86 ـ متی 16 : 18
87 ـ مرقس 3 : 13 ـ 15
88 ـ لوقا 9 : 1ـ 2 + 10: 1ـ 17
89 ـ يوحنا 1 : 29 + 6: 51 ؛ اول يوحنا 4 : 9 ـ 10
90 ـ مرقس 8 : 31 ؛ اول قرنتيان 15 : 3 ـ 5
91 ـ غلاطيان 3 : 13 ـ 14
92 ـ اعمال رسولان 3 : 14 ـ 15 ؛ عبرانيان 4 : 15
93 ـ روميان 5 : 18 ـ 19
94 ـ اول پطرس 2 : 24
95 ـ روميان 1 : 18 + 32 + 2: 12 ؛ دوم تسالونيکيان 1 : 6 ـ 10
96 ـ غلاطيان 3 : 13 ؛ دوم قرنتيان 5 : 21
97 ـ کولسيان 2 : 13 ـ 15
98 ـ متی 1 : 1
99 ـ لوقا 1: 68 ـ 72 + 2: 10 ـ 11 ؛ متی 9 : 27
100 ـ اعمال رسولان2 : 24 ـ 28
101 ـ اعمال رسولان 2 : 29 ـ 36
102 ـ روميان 1 : 1ـ 4
103 ـ عبرانيان 1 : 1ـ 3
104 ـ اول قرنتيان 15 : 24 ـ 26 ؛ افسسيان 1 : 19 ـ 23 ؛                        مکاشفه 5 : 5
105 ـ اعمال 1 : 8 + 2 : 1ـ 4
106 ـ اول قرنتيان 12 : 13
107 ـ اول قرنتيان 12 : 4 ـ 7
108 ـ اول يوحنا 14 : 16 ـ 17
109 ـ روميان 12 : 1 ؛ افسسيان 5 : 18 ـ 20
110 ـ روميان 8 : 3 ـ 4
111 ـ اول قرنتيان 14 : 12 + 14 : 26
112 ـ روميان 12 : 4 ـ 6
113 ـ لوقا 11 : 20 ؛ اول يوحنا 3 : 8 ب
114 ـ افسسيان 6 : 10 ـ 20
115 ـ يوحنا 14 : 12 ـ 13 ؛ روميان 15 : 18 ـ 19 ؛                                  اول قرنتيان 4 : 20
116 ـ روميان 8 : 9 ـ 10
117 ـ اول يوحنا 16 : 17
118 ـ اول يوحنا 14 : 26
119 ـ يوحنا 16 : 13 ـ 15 ؛ روميان 8 : 14
120 ـ لوقا 24 : 29 ؛ اعمال رسولان1: 5 و 8 + 4: 31
121 ـ اعمال رسولان 8 : 18 ـ 19 + 19 : 1ـ2
122 ـ اول قرنتيان 12 : 2 : 4 ـ 5 ؛ دوم قرنتيان 4 : 7 + 6 : 4 ـ 7
123 ـ يوئيل 2 : 28 ـ 29 ؛ اعمال رسولان 2 : 15 ـ 17
124 ـ اول قرنتيان 12 : 7 ـ 11 + 14 : 1 + 5 ؛                                       اول تسالونيکيان 5 : 19 ـ 21
125 ـ اعمال رسولان5: 12 + 8 : 14 ـ 17 + 19: 6 + مرقس 16: 20
126 ـ مرقس 1: 41 ؛ لوقا 6 : 18ب ـ 19 ؛ مرقس 16: 18
127 ـ اعمال رسولان 13 : 1 ـ 3 ؛ اول تيموتاوس 4: 14 ؛                            دوم تيموتاوس 1: 6
128 ـ دوم تيموتاوس 3: 16 ـ 17 ؛ دوم پطرس 1: 20 ـ 21 ؛                      اول قرنتيان 2 : 12 ـ 13 ؛ يوحنا 14 : 26
129 ـ مزمور 19: 8 ـ 10 + 119: 11+ 30 + 43 + 89 ؛                            متی 5: 17 ـ 18 ؛ يوحنا 3: 34 + 10: 35 ؛
          اول تسالونيکيان 2: 13 ؛ مکاشفه 22: 6
130 ـ لوقا 24 : 44 ؛ دوم پطرس 3: 15 ـ 16 ؛ مکاشفه 22 : 18 ـ 19
131 ـ اشعيا 40: 8 ؛ متی 24 : 35
132 ـ متی 7 : 21 + 24 ؛ لوقا 1: 38 ؛ يعقوب 1 : 22 ـ 25
133 ـ لوقا 4 : 5 ـ 7 ؛ اول يوحنا 5 : 19
134 ـ روميان 1: 21 ـ 23 + 32
135 ـ اول قرنتيان 15: 22 ؛ افسسيان 2: 1ـ 3
136 ـ روميان 1: 18 + 2: 5 ؛ دوم قرنتيان 5 : 10 ؛ افسسيان 5 : 6
137 ـ مرقس 1: 14 ـ 15 ؛ اعمال رسولان 8 : 12 + 28 : 31 ؛                       افسسيان 5: 5
138 ـ يوحنا 16 : 7 ـ 11
139 ـ اعمال رسولان 2: 38
140 ـ روميان 10 : 9
141 ـ اول يوحنا 4 : 13 ـ 15
142 ـ اول پطرس 1 : 1ـ 2
143 ـ يوحنا 3 : 5 ـ 8 ؛ اول پطرس 1 : 23
144 ـ روميان 5 : 1 ـ 2 + 5 : 9
145 ـ روميان 8 : 15 ؛ غلاطيان 4 : 6
146 ـ افسسيان 5 : 25 ؛ عبرانيان 13: 12
147 ـ کولسيان 1: 13 ـ 14 ؛ فيليپيان 3: 20
148 ـ يوحنا 17 : 20 ـ 21 ، افسسيان 4 : 3 ـ 6
149 ـ اول قرنتيان 3 : 16 ـ 17
150 ـ متی 16 : 17 ـ 18 ؛ اول قرنتيان 1: 2 ؛ افسسيان 2: 18 ـ 19            اول پطرس 2: 9 ـ 10
151 ـ تيطس 3 : 4 ـ 7
152 ـ روميان 12 : 4 ـ 5
153 ـ افسسيان 1 : 22 + 5 : 23
154 ـ اول قرنتيان 12 : 27
155 ـ متی 28 : 19 ـ 20
156 ـ اول قرنتيان 11 : 23 ـ 26
157 ـ دانيال 7 : 13 ـ 14 ؛ متی 4 : 23 + 12 : 28
158 ـ متی 6 : 10 + 10 : 7 ـ 8 + 24: 14 ؛ مرقس 13 : 11 ؛                   يوحنا 15 : 26 ـ 27 ؛ روميان 14 : 7 ـ 18
159 ـ مرقس 13 : 26 ؛ اعمال رسولان 1 : 9 ـ 11 ؛                                    دوم تسالونيکيان 2: 8
160 ـ مکاشفه 19 : 11 ـ 16
161 ـ متی 25 : 31 ـ 32 ؛ اول قرنتيان 15 : 23 ـ 25
162 ـ مکاشفه 20 : 10
163 ـ اول قرنتيان 15 : 51 ـ 52
164 ـ يوحنا 5 : 28 ـ 30 ؛ مکاشفه 20 : 11 ـ 15
165 ـ متی 25 : 31 ـ 46
166 ـ اول قرنتيان 15 : 24 ـ 28
167 ـ اول تيموتاوس 6 : 13 ـ 16
168 ـ دوم پطرس 3 : 13 ؛ مکاشفه 21 : 5
169 ـ مکاشفه 21 : 27
170 ـ اول تيموتاوس 1 : 17 ؛ مکاشفه 7 : 9ـ 12