آتش روح القدس

کشیش سیامک زرگری
31 می, 2020

چکیده موعظه

پنطیکاست احیای ایمانداران افتاده است.خدا میخواهد دوباره ظرف تو را از قوت و مسح تازه پر کند.لاویان«آتشی که بنا میکند،ما را به عمق های تازه ای از خدا میبرد این آتش آشنا است و نه به جهت هلاکت بلکه برای تقدیس است برای قوت است که ناگاه از آسمان روح خدا میاید و تبدیل میکند.از خاکستر دلسوزی برای خود،برخیز.شاید نگاه میکنی وضعیتت بدتر شده و در بیکاری و نا امنی هستی و میگویی پس خدا کجا است؟خدایا نکند از من عصبانی هستی و مرا تنبیه میکنی؟خدایا در غضب خود تادیبم نکن فرما فیض بده زیرا پژمرده ام.پژمردگی روح به جسم نیز فشار میاورد.خدایا شفایم ده زیرا جانم سخت پریشان است اما تو ای خداوند تا چند ؟بازگرد و مرا برهان به خاطر محبت خودت مرا نجات بده.زیرا مردگان تو را یاد نتوانند کرد.از نالیدن خسته ام هر شب بسترم را غرق اشک میکنم.دیدگانم از اندوه کم شو شده خدایا تا به کی؟چرا خود را در زمان تنگی پنهان میکنی؟تا به کی روی خود را از من میپوشانی؟بله تمام این درد ها که میگویی درست است اما اینها واقعیت است و حقیقت زندگی تو نیست!حقیقت از خدا میاید.حقیقت تو را به خدا وصل میکند اما واقعیت ها و تلخی ها که روز به روز مثل قارچ اضافه میشود از خدا نیست زیرا حقیقت ما را آزاد میکند و اسیر نمیکند!اما واقعیت های دردناک زندگی ما گویی ما را اسیر میکند حتی تو را از دعا کردن خسته و نا امید میکند.اینها حقیقت خدا نیست.حقیقت به ما شادی از درون میدهد که مثل چشمه میجوشد.حقیقت شفا میدهد حقیقت امید میدهد حقیقت عیسی مسیح است که از زخم های او ما شفا یافتیم و میابیم.حقیقت کلام خدا است که میگوید بیا نزد من ای تمامی زحمت کشان و گرانباران و یوغ مرا که سبک است بگیرید آرامش را از من بگیرید.عیسی مسیح همانطور که هستیم ما را دوست دارد و پذیرفته است.لازم نیست برویم پرفکت و کامل شویم بیابیم بلکه خدا نه بر اعمال ما بلکه بر فیض خود ما را دوست دارد وقتی دشمن او بودیم ما را دوست داشت و جانش را برای ما داد.حقیقت این است که عیسی تا انقضای عالم همیشه و همه جا در هر شرایطی ما با هست.شیطان مستقیم به هویت تو دسترسی ندارد وقتی به عنوان ایماندار در خدا زندگی میکنی چون تو هویتت را از خدا گرفتی شیطان نمیتواند هویتت را از تو بگیرد اما از طریق مشکلات و جنگ های فکری شروع میکند تو را محکوم کردن و فریب دادن و وز وز کردن در گوش تو که بببین خدا تو را رها کرده،ببین چقدر افسرده ای و مریض و بیچاره ای و بدشانی و بی پولی ببین چقدر زشت شدی و کسی تو را دوست ندارد ببین به هیچکجا نرسیدی!وقتی این فریب ها را بپذیری نادانسته این لعنت ها را بر خودت اعلام میکنی و مستقیم در را به دنیای تاریکی بر خودت از میکنی و  بر تو میشود.وقتی به زبان اعلام میکنی یعنی احساس و افکارت را نیز درگیر کرده و اینطوری کاری میکند تا خودت از خدا دوری کنی و در شادی و پیروزی نباشی بلکه در شکست راه بری.کلام خدا بارها آیاتی را میاورد تا بفهمیم در خدا کی هستیم:,,,

اشتراک