آزادی از لعنت خدایان دروغین

شبان رزیتا زرگری
12 جولای, 2020

چکیده موعظه

افکار ما عملکرد های ما را میسازد،عادت های عملکردی که در یک فرد تکرار میشود به شخصیت آن فرد تبدیل خواهد شد.و شخصیت های ما زندگی ما را میسازد.انسان مطابق آنچه فکر میکند زیست میکند.و فکر مجموعه ای از باور ها است.کلام خدا میگوید به خدا نزدیک شو تا ابلیس از تو دور شود.ما با قربانی ها به خدا نزدیک میشویم و در عهد جدید قربانی ما قلب ما است زیرا عیسی مانع های ما را برداشت و خون عیسی نام عیسی موجب نزدیکی ما به خداا خواهد شد.میل ما و میل خدا در مقابل هم قرار میگیرد،فحشی که خوردم و دلم زخمی شد و میخواهی جواب دهی یا اراده ی خدا که میگوید ببخش و قدم را تو بر دارد.این جا یک جنگی درون تو است.وقتی تصمیم میگیری زیر اراده ی خدا روی بر ضد تو جنگی هست.قربانی تو با آتش با روح خدا پذیرفته میشود و تو را تایید خواهد کرد.آن قربانی ای که از خدا است به آتش تایید شود.خیلی اوقات ما خیلی درد ها را میکشیم فکر میکنیم قربانی ما است در حالیکه در اطاعت و تحمل نبودیم بلکه خودمان روی اعصاب طرف مقابل رفتیم و روی این قربانی آتش نمیاید.تو باید در عدالت و راستی باشی تا روی آن درد و بها آتش بیاید.جایی که بین نفس خودت و خدا اراده ی خدا را انتخاب کردی و برایت درد دارد آن درد روی مذبح آتش خدا را به خود خواهد دید،آن جا یک آتش یک ملاقات و شروعی تازه.اطاعت یعنی رفتن زیر اقتدار قدرت برتر.شاید برای ما اطاعت خوشمزه نباشد مخصوصا از انسانی مثل مثلا شوهر!یا صاحب کار.خیلی سخت است.اما در همین اطاعت است که مسح و اقتدار جاری میشود.اطاعت تو از خدا دوری از شیطان است.پشت هر اطاعتی برکت است و اطاعت و برکت برادر های دوقلو هستند.افسسیان 5:21«ای زنان شوهران خود را اطاعت کنید »اطاعت و سر بودن به معنی سرور بودن نیست بلکه یعنی پذیرفتن نظم الهی که خدا در جایگاه ها تفکیک کرده است.پدر در راس زیر چتر پدر عیسی است بعد مرد بعد زن و فرزندان.با توجه به این یعنی هر چیزی را تایید نکن بلکه هر امری که در نهایت مطابق اراده ی عیسی و پدر باشد.این نظم به منظور زیر دست هم بودن نیست بلکه برکت از پدر مطابق این نظم بر زمین جاری خواهد شد. احترام و اطاعت زن به شوهر در نهایت اطاعت به عیسی است.زن در این جایگاه و خطی که خدا معین کرده قرار بگیر.اگر شوهرت از عیسی میگوید گوش کن اگر مطابق استاندارد خدا میگوید گوش کن اما اگر از خدا نبود مجبور نیستی گوش کنی گوش نده اما احترام را نشکن.ابلیس دیابلوس است,,,,,

اشتراک