آنكه‌ زير ستر حضرت‌ اعلی‌ نشسته‌است‌، زیر سایه قادرمطلق‌ ساكن‌ خواهد بود

کشیش سیامک زرگری
19 اکتبر, 2014

چکیده موعظه

ما زیر اقتدار مسیح هستیم و از این رو خودمان نیز صاحب اقتدار هستیم.عیسی آمد تا اعمال ابلیس را باطل کند و لعنت از اعمال ابلیس است .جایی که بیماری و مشکلات است و هیچ خیر و ارامی در آن نیست لعنت است.و باید این لعنت ها با اقتداری که از خدا داریم بشکنیم.مگر با ایمان به عیسی به زخم های او شفا نداریم؟ما پس چرا شفا نیست؟تو اقتدار داری این شفا را بر خودت جاری کنی زیرا خدا تو است کسی نمیتواند جلوی این برکات را بگیرد و همین است برای لعنت ها.مسیح برای ما لعن شد تا لعنت های ما را بردارد.لعنت از گناه میاید.لعنت تا چهار نسل انتقال میابد.اما به نام مسیح میتوانی لعنت اجدادت را از روی خودت برداری و مجبور نیستی این لعنت ها را با خودت حمل کنی.تو قادری این لعنت ها را بشکنی و نپذیری .تنها با یک دعای ساده ی پر اقتدار در عیسی.مشکل ایمانداران این است ایمان میاورند اما مشکلاتشان همچنان هست چون لعنت ها را نشکسته است.یهوه شمه از اسامی خدا است و یکبار بیشتر در کتاب مقدس نیامده است آن هم در کتاب حزقیال به معنی «خداوند حضور دارد»برای اورشلیم استفاده شده است اورشلیم یعنی سرزمین سلامتی.جایی که حضور خدا هست آن سرزمین سلامتی خواهد بود.مزمور 91 میگوید آنکه زیر ستر سایه ی قادر مطلق است در امان است.در عهد عتیق رفتن زیر اقتدار خدا اطاعت است.جایی که تو اطاعت میکنی و در حضور خدا میروی در اقتدار او میروی خدا در زندگی تو حاضر خواهد شد و یهوه شمه برای تو خواهد بود.این خدا یهوه رافا هم هست او یهوه یری هم هست پس اگر اطاعت کنی این خدا با تمامی برکتش حاضر خواهد شد.اگر شفا میخواهی باید زیر چتر یهوه رافا باشی تا زیر چتر نباشی برکت نمیابی.برکت و اطاعت برادر دوقلو هستند بچه ی اول اطاعت که متولد شود پشت سرش بچه ی دوم برکت بر تو میاید.مسیح میگوید تمامی قدرت آسمان و زمین دست من است و کسی به من ایمان داشته باشد قوت و اقتدار خواد یافت مسیح به ما اقتدر میدهد چون خودش در اقتدار پدر است.زیر اقتدار رفتن یعنی با میل خود با عشق خود بخواهیم اراده ی خداوند انجام شود.اطاعت مساوی است با اقتدار.لعنت جایی است که اقتدار خدا وجود ندارد. اگر میخواهی لعنت ها را بشکنی اولین کار اطاعت و اعلاام آن است.عامل لعنت گناه است.لعنت ها چند قسمت اند :,,,,

اشتراک