آنچه که شيطان بجهت بدی در زندگی تو کرده خدا بجهت پادشاهی تو بکار می بره

کشیش سیامک زرگری
31 ژانویه, 2016

چکیده موعظه

حزقیال چیزهای بسیاری از خدا دید اما خدا میگوید همه را دیدی؟اینها قطره ای بیش نیست.بیا جلوتر این شروع بود.خدا دائم ما را به عمق های خود دعوت میکند.دلت به قطره ی آب لب دریا خوش نشود وارد دریا شو به عمق های خدا وارد شو تا چیزهایی ببینی که چشمی ندیده و چیزهایی بشنوی که گوشی نشنیده وارد شو نترس غرق نمیشوی خدا برای تو تله نگذاشته است خدا میداند تو میتوانی و از رابطه با تو لذت میبرد پس برو جلو تر چیزهای زیادی هست تا خدا با تو در میان بگذارد و این خدا فقط در ایمان مسیحی یافت میشود و این خدا بی نظیر است.پادشاهی خدا نیز از اسرار خدا است.ابعاد زیادی دارد و باید یاد بگیریم خدا از ما چه میخواهد و سهم ما چیست و چرا خدا ما را دعوت کرده است. ایماندار جایگاه و سهم تو در پادشاهی خدا کجا است؟خدمت عیسی با یک تعمید و بیابان شروع میشود،وقتی مسیح مردم را دعوت میکند این را میگوید،توبه و بازگشت کنید؛پادشاهی خدا نزدیک است.این توبه و بازگشت فقط راجع به گناه نیست!تمامی عهد عتیق از توبه و قدوسیت صحبت میکرد پس این حرف مسیح چه معنی ای داشت؟این توبه و ملکوت چه ربطی به هم دارند؟مسیح میگوید به پادشاهی خدا بازگشت کن نه فقط از گناه بازگشت کن!یعنی بیا برو سر جایی که از اول باید میبودی،بازگشت تو به پادشاهی خدا باشد نه فقط گناه نکنی و آدم خوبی باشی توبه کن از مذهی بیا بیرون و برو در پادشاهی کردن بایست.,,,,,,,

اشتراک