آيا بين خودت و وعدهای خدا فاصله ميبينی ؟

کشیش سیامک زرگری
8 آوریل, 2018

چکیده موعظه

ما چگونه در ملکوت خدا خودمان را سهیم ببینیم؟وعده های خدا را در ملکوت چگونه بر خودمان یا دیگران دریافت کنیم؟در ملکوت خدا فقر و بدبختی وجود ندارد پس وقتی میخواهیم اسارت این فقر را بشکنیم به وعده ی خدا رجوع میکنیم،خدایا توگفتی در ملکوت تو کسی گرسنه نمیماند پس به نام عیسی مسیح قدرت این فقر در زندگی این شخص شکسته بشود و مطابق وعده ی تو در ملکوت برکت را دریافت کند.آمین.خداوند شفا و شالوم را در ملکوت خود به ما وعده داده است و میخواهیم ببینیمچطور میتوان آنها را دریافت کرد.وقتر روح من با خون عیسی شفا میابد اسم آن را نجات می نامند.شفا همان بازگشت به جایگاه درست و سلامت در ملکوت خداوند است.حتی در روابط وقتی چیزی میشکند فرد دعا میکند که برگردد به روزهای شادمانی و سلامتی و خوش.پس مفهوم بازگشت در دل شفاست.وقتر روح روان احساسات تفکر من به موقعیت اصلی بر میگردد همان فکر در شما باشد که عیسی است به آن میگویند« شفای روان».تولد تازه ای که خداوند از آن صحبت میکند به معنای همان بازگشتن به استاندارد اولیه است که برای رسیدن به آن باید شفا بیابیم.در ملکوت خدا قهر،گریه و ناله و زاری و دل شکستگی نیست اما میبنیم که روی زمین رخ میدهد و روان همدیگر را میساییم!پس باعث میشود ما بیمار باشیم.آنچه خدا به جهت تبدیل ما میخواهد استفاده کند،شیطان به جهت جدایی علیه ما استفاده میکند.............

اشتراک