آيا تعميد روح القدس را داری ؟

کشیش سیامک زرگری
4 ژوئن, 2017

چکیده موعظه

انجیل مسیح میگوید برای پادشاهی خدا این هدف دعا کنید ای پدر من که در آسمانی،پادشاهی تو بیاید.تمام پیغام انجیل صحبت از پادشاهی است.پادشاه با پادشاهی ارتباط دارد پس وقتی از پادشاهی حرف میزنی او را پادشاه میخوانی و دعوت میکنی.اما ما اینکه ملکوت و پادشاهی چه خصوصیاتی دارد را نمیدانیم.ما کجای ملکوت هستیم را نمیدانیم و اینکه ارتباط ملکوت خدا و روح القدس چیست؟مکاشفه میگوید در اورشلیم آسمانی در انتهای همه چیز آنجه نه درد نه گریه نه گله نه غم و.. وجود ندارد وآنجا همه چیز عالی است.خدا میخواهم این پادشاهی تو بر زمین بیاید.خدا فقط نمیخواهد بعد از مرگ خود وارد آن ملکوت شویم بلکه میخواهد این ملکوت روی زمین باشد و در آن شالوم زندگی کنیم.پیغام پادشاهی:بروید به مردم تشویق کنید خبر خوش را بدهید خبر پادشاهی خدا را بدهید 1-اسیران آزاد میشوند 2-مریضان شفا میابند. 3- دیوها بیرون رود(علامت پادشاهی خدا).مگرمیشود در پادشاهی ای باشی که پدر او نان حیات است و تو گرسنه باشی؟در تمام ایام خود ندیدم پسران مرد عادل گرسنه بمانند.پولس میگوید در این پادشاهی فقط خوردن و خوابیدن نیست بلکه عدالت سلامتی و خوشی روح القدس است.عدالت یعنی هر چیزی در جای خود ایستاده است .عدالت ما مسیح است جایی باید بایستیم که عیسی ما را برایش فراخوانده است.سلامتی یعنی هر چه در سر جای خودش باشد درست کار میکند و در نیکویی استنتیجه ی عدالت و شالوم خوشی در روح است.کلام خدا میگوید پدر ملکوتش را به عیسی سپرد،بعد از رفتن عیسی به آسمان تمام قدرت ملکوت را به روح القدس میدهد و روح القدس ما را در این ملکوت صاحب مالک و وارث میکند.آنچه برای یک زندگی پیروزمند لازم داری به تو داده شده است و او روح القدس است.کجاست قدرت روح امروز در ما؟زندگی درمانده و پر از حسرت و بیماری و غم؟تا از روح متولد نشویم وارد این پادشاهی نمیشویم.دیدن این پادشاهی با ورود به آن فرق دارد.خدا ما را در پادشاهی خود وارثان کرده است.اعمال 1:4.عیسی به شاگردان گفت کاری نکنید و منتظر قول رحمت و هدیه ی پدر باشید.یک سورپرایز عالی.تا روح خدا نیامده تصمیم به هیچ کاری نگیر تا روح القدس بیاید.ما نباید کای کنیم خدایا تا روح تونیاید از اینجا نخواهم رفت.دست ایماندار باید از آن شفا جاری شود.وظیفه ی ما شفاست.آنجا عیسی گفت هر دیو هر قدرت تاریکی را بیرون کن و در عوض شالوم مرا جاری کن.بیشتر از پانصد نفر مسیح را دیدند و با او تجربه داشتند.بعد از رفتن عیسی در آسمان ،از این تعداد فقط 120 نفر باقی ماندند!دعوت شدگان بسیارند اما منتظران خدا آنان که تا به آخر میمانند اندک!یوحنا20:22« چون این را گفت بر ایشان دمید و ایشان روح القدس را یافتند». واژه دمیدن (اصطلاحی است وقتی نوازنده در سازش میدمد تا صدای خوش بیرون آید.).عیسی دمید تا ایشان ساز خوش صدا و مبارک برای خدا باشند.برای این کار باید اجازه بدیم روح القدس بر ما بیاید.در این آیه فهمیدیم ایشان روح القدس را داشتند اماچطور عیسی موقع صعود روح القدس را میفرستد؟(یکشنبه قیام/یکشنبه پنطیکاست).در تجربه ابتدایی قیام ،عیسی روح القدس را داد اما در پنطیکاست آنها از روح القدس پر شدند!باید مرگ و قیام اتفاق می افتاد و آنها اعتراف میکردند تا رح القدس را بگیرند و این باعث نجات است.یکشنبه قیام حیات دارد اما یکشنبه پنطیکاست قوت دارد.در قیام شاگردان شاهد عیسی هستند اما در پنطیکاست شهادت میدهند.قوت روح یک چیز دیگر است که ما بعضا نداریم.فقط سکونت روح کافی نیست باید از روح پر باشید تا آسمان را به زمین بیاورید با آیات و معجزات.سرزمین ما لازم دارد قوت روح را بیاید.عملا گویا روح القدس نقش وجدان برای ما دارد وهرازگاهی چیزی میگوید ومیگورد راه چیست!!!!قدرت روح در تو کجاست؟آن روحی که مرا مسح کرده تا خودم زندگیم شهر و سرزمینم را برکت دهم.مسیحیت یعنی تمامی ما باید از قوت حضرت اعلی آراسته شویم.غیر ممکن است کسی آتش روح را داشته باشد و از کنارش بگذاری و آتش او بر تو نیاید. خاصیت با روح القدس بودن این است.قوت روح خدا ارث ماست سهم ما و حق ما در مسیح عیسی.اعمال2 در شرح حال پنطیکاست است.روح خدا بیاید مکشوف میکند عیسی را برای ما مکشوف میکند.ما عیسی را در روح القدس میشناسیم.اگر روح القدس نباشد نمیتوان عیسی را خدا دانست!روح القدس خدا بودن عیسی را مکشوف میکند.جایگاه ما را نشان میدهد.اگر ما از ارثمان دریافت نمیکنیم در شناخت از روح القدس مشکل داریم!تسلی دهنده،مدافع،مشاور،همکار،او با شما خواهد ماند و به راه و راستی هدایت مکیند و بر شما قوت خواهد بخشید.یحیی گفت من شما را به آب تعمید میدهم اما کسی میاید که شما را به روح تعمید میدهد.تعمید یعنی غوطه ور شدن و آب آن را فرا گرفتن ما به پایین میرویم در آب.از بالا زبانه های آتش(سمبل روح القدس)آتش از بالا آمد یعنی تعمید روح از بالا می آید .2-ایشان را پر کرد!3- ایشان لبریز شدند.ما اغلب به مرحله 3 نمیرسیم .زبان ما چی میریزد بیرون؟عیسی گفت انسان از زیادتی دل خود صحبت میکنید پس دلی که پر از نیکویی است رحمت بیرون می آورد.کسی که از روح لبریز شده است زبانش نشان میدهد .مثل پطرس آنقدر در او لبریز شده است که ردای او شفا میدهد!در آنجا هیچ قدرت تاریکی در شما نمیماند!

اشتراک