آيا فکر کردی که شايد نبخشيدن جلوی دعای ترا گرفته است

کشیش سیامک زرگری
13 دسامبر, 2015

چکیده موعظه

چرا دعا میکنیم و جواب نمیاید؟موانعی را دانستیم یکی اینکه هنوز زمان دریافت آن نرسیده ،دومین اینکه خدا میخواهد از طریق صبر زندگی های ما را تبدیل کند سومین دلیل این است که خدا میخواهد قبل از آنکه جوابی دهد ما را آماده کند.دلیل دیگر میتواند وجود جنگ روحانی باشد.دعای مرد عادل در عمل قوت بسیار دارد.اما چه مانعی در فرد عادل میتواند باشد که جلوی قوت دعا را بگیرد؟وقتی ما به مسیح ایمان میاوریم به خون مسح شسته شده و فرزند خدا و وارث آسمان میشویم.اما چرا دعای این شخص قوت ندارد؟عادل به ایمان دعا میکند،عادل به ایمان میپذیرد پس اگر قوتی نیست مشکل در ایمان او است !عادل به ایمان زیست میکند،زندگی هر انسانی دو قسمت است جسمانی و روحانی.وقتی به حضور خدا میرویم هم برای نیازهای جسمانی دعا میکنیم هم برای نیازهای روحانی.ما در کتاب مقدس با سه نوع ایمان رو به رو هستیم:1-ایمان نجات بخش :ایمان آوردن به مسیح برای ما نجات ابدی به همراه خواهد داشت تا به آسمان برود.2-عطای ایمان که به جهت خدمت داده میشود مثل ایلیا.عطایی از سوی خدا است نه اینکه صرفا ایمان خود فرد بسیار قوی است.3-ایمان بی اساس:ایمان سستی که از بین میرود..قتی مطابق ایمان زیست نشود دریافتی نیز در کای نخواهد بود.ایمان باید در عمل دیده شود.ایمان خودش دیده نمیشود اما در تغیراتی که از شخص از درون به بیرون ریخته میشود دیده خواهد شد.پس مشکل کم ایمانی یا بی ایمانی است و بی ایمانی است.مرقس11:23«عیسی گفت:به خدا ایمان آورید زیرا هر آینه به شما میگویم هر که بدین کوه گوید به دریا افکنده شود و در دل خود شک نکند بلکه یقین دارد هر آنچه گوید بدو عطا شود.آنچه در عبادت سوال کنید یقین بدانید که یافته اید.»این آیه میگوید شک نکن و ایمان داشته باش.شک ضد ایمان است.ایمان باور به وعده های خدا است.اگر خدا چیزی گفته من باور خواهم کرد/عادل به ایمان زیست میکند یعنی در تمامی انتخابهایش به خدا اعتماد میکند .باور کلام خدا از اعتماد ما به خدا خواهد بود.مسیح میگوید باور کن که به توخواهم داد.به تو ندهم به که بدهم؟خلقت برای تو است فقط مرا باورکن.وعده های مرا باور کن من به فکر نیازهای تو خواهم بود.بچه اگر گدا باشد آبروی پدرش میرود!,,,,,,,,,,,,,,,,,

اشتراک