آيا می دانی آن دردهائی که در زندگی کشيدی برای چه بود ؟

کشیش سیامک زرگری
17 ژانویه, 2016

چکیده موعظه

پیرزنی که در خانه ی فردی ثروتنمد کار میکرد بیوه بود و فرزندانی کوچک داشت و شرایط سختی داشت وباید تمام روز کار میکرد در حیاط آن خانه نیز با فرزندانش زندگی میکرد اما این زن همیشه با شادی کار میکرد سرود میخواند در حالیکه صاحب آن خانه وقتی میامد خانه عصبانی بود کلافه بود و از زبانش بدی و لعنت در میامد،دائم دعوا داشتند،روزی ،آمد گفت فلان چیز کجا است؟با عصبانیت!شروع کردم دعا کردن،گیر داد زیر لب چه میکنی؟گفتم دعا میکنم!گفت فکر کردی اگر من تو را بیندازم بیرون چه میشود به چه کسی دعا میکنی؟فکر نمیکنی نونت را من میتوانم ببرم؟گفت:این اگر ها زندگی شما را بهم ریخته اما خدای من زنده است و او اینجا را به من داده اگر شما نه،حتما یک جای دیگر برایم فراهم میکند./وقتی یقین داریم به خدای زنده،زندگی ما در دست او خواهد بود.ولی ما زنده است.خدای ما زنده است.اول تسالونیکیان2:12«بیایید به شایستگی آن خدایی که پادشاهی و جلال خود دعوت کرده رفتار کنید»خدا میخواهد ما در او که پادشاه پادشاهان است ،پادشاهی کنیم.خدا پدر ما است و ما فرزند او از این رو در پادشاهی او شریک و هم ارث هستیم.خدا به آدم گفت حیوانات باغ را نامگذاری کن، نام گذاری ها و سرشماری ها دست پادشاه است از این رو کلام خدا این اقتدار را به آدم داده بود که نامگذاری کند و این نشانه ی پادشاهی است .این خدا را باید بشناسیم که پادشاه پادشاهان است.خدا بعنوان پادشاه ،پادشاهی زمین(نه تمامی خلقت) را به دست انسان داد از این رو هرچه در زمین بود زیر اقتدار بود تا حکومت کند و تسلط یابد.

اشتراک