آيا می د انی جهنم دوم کجاست ؟

شبان رزیتا زرگری
21 ژوئن, 2015

چکیده موعظه

امثال میگوید مخرج های موت و حیات از قلب انسان است.ما باید مدام به قلبمان حواسمان باشد.چرا اینقدر قلب برای خدا مهم است؟در متی میخوانیم:آنچه از دهان بیرون میاید از دل سرچشمه میگیرد و این آدم را نجس میکند نه آنچه که میخوری.مسیح میگوید من این قلب های سنگی را برمیدارم و قلب گوشتی میدهم من قلب های شما را تازه میکنم و روح خود را بر قلب شما میریزم.در اشعیا میگوید پرستش های شما باید به قلب باشد.خدا میگوید قربانی های سوختنی شما قلب شما است.قلب عضوی از بدن ما است.اما منظور از قلب افکار و عواطف و احساسات ما است آنچه برای ما تصمیم میگیرد.مسیح میگوید حواست به تصمیم هایت به احساساتت به قلبت باشد.مسیح میگوید هر کس در قلب خود نفرت داشته باشد مستوجب حکم قتل است و همچنین درباره ی زنا گفت که هر کس در دل خود نظر شهوت آمیز اندازد همان دم در دل خود زنا کرده است.ایمان از دل است و بی ایمانی از دل است نجات از دل بیرون میاید و هلاکت نیز همینطور.هر چیز به زندگی ما مربوط شود از دل بیرون میاید.مسیح میگوید حتی اگر در دل خود بگویی و در دل خود شک نداشته باشی به این کوه بگویی جا به جا شو بی شک جا به جا میشود.یا وقتی کلام خدا به شیطان میگوید در دل خود گفتی کرسی خود را از خدا بلند تر بگذارم!!خدا تمام افکار ما و تمام دل ما را میداند او آزماینده ی دل های ما است.دل ما منشا تمام خوبی ها و بدی ها است.کلام خدا میگوید بهشت و جهنم از دل سرچشمه میگیرد.در کلام خدا برای جهنم از واژه ی حادث(دنیای مردگان/خدای روم باستان که علاقه ی زیادی به کشت و کشتار داشت و همه را به خودکشی میکشاند)و واژه ی دوم هنوم است.ارمیا 19«به وادی بن هنوم که در آستانه دروازه کوزه گران است بیرون برو و سخنانی که به تو میگویم را آنجا اعلام کن .../و این مکان وادی کشتار نامیده خواهد شد»دوم تواریخ 33«پسران خود را در وادی بن هنوم در آتش قربانی کرد و از احضار کنندگان ارواح مشورت گرفت و..»این دره ی بن هنوم در مقابل اورشلیم شهر سلامتی و شهر وعده بود.جنوب کوه صهیون قرار داشت.,,,,,,

اشتراک