آيا پادشاه جلال را می شناسی؟ او که ترا دعوت کرده تا با او پادشاهی کنی

کشیش سیامک زرگری
21 آگوست, 2016

چکیده موعظه

ما باید هویت خود را در مسیح باور کنیم خودت را جزء یک خانواده سلطنتی بدان و مطابق همان رفتار کن.اینکه خدا چقدر در زندگی تو کار میکند به قدری است که تو به او اجازه دهی.دعا یعنی خدایا اجازه میدهم در حیطه ی اقتداری که به من دادی تو دخالت کنی.یعنی خدایا ملکوت تو بیاید.برای اینکه ملکوت خدا بیاید باید ملکوت خودت را کنار بگذاری و اجازه دهی خدا کار کند.خدا معادل حیطه ی اقتدار تو از تو میخواهد به اواجازه دهی.و دعای تو مجوز قانونی به خدا میدهد.خدا اقتدار حکم دادن به ما داده است .اما ما باید رویا داشته باشیم نه اینکه بی هدف دور خود تاب بخوریم.مکاشفه ی ی خدا قلب خدا است،رویایی که خدا میدهد قلب خدا است.نقشه های خدا را به جای نقشه های زندگی خود بپذیر آنجا دست خدا دراز میشود و عمل میکند برای اینکه طرح و اراده ی خدا را بدانی باید دعا کنی.خدا آدم را ساخت تا بر زمین حکومت کند.پسر خدا بعد روحانی است روح القدس هم همینطور اگر بخواهند کاری در حوزه ی ما کنند باید ما اجازه دهیم.اما پسر انسان که از مریم آمد از زمین است جسم دارد گناه هم نکرده اما روح خدا در او است و از آسمان است این است راز خدا که نجات است.این آدم دوم که مطیع خدا بود حق قانونی کامل بر روی زمین داشت.اینجا بود که تمام سیستم شیطان بهم ریخت.,,,,,,,,,,,,,

اشتراک