دعای ایمان در عمل قوت بسیار دارد

کشیش سیامک زرگری
4 ژانویه, 2015

چکیده موعظه

یعقوب5:16«دعای ایمان در عمل قدرت بسیار دارد» دعایی که تا به زبان جاری شود در اطراف تو و در آسمان اتفاقی میافتد.سخن از روی ایمان، تصمیم از روی ایمان، عمل از روی ایمان، خدمت از روی ایمان، فرمان از روی ایمان، نهیب از روی ایمان، جنگ از ایمان قوت بسیار دارد.چرا دعای ما قوت ندارد؟پاسخ در این آیه است.بعضی اوقات فکر میکنیم دعا یعنی از خدا چیزی بخواهیم،دعا فقط این نیست.خیلی دعاهای ما اشتباه است و فقط حرف میزنیم و مشت در هوا میکوبیم نتیجه ای نخواهد داشت.کلام خدا میگوید هر که روح القدس را دارد قوت دارد اینگونه نیست که ما گمان بریم نمیتوانیم در دعا قوت داشته باشیم!این را از مذهب با خود آوردیم در حالیکه ما باید باور کنیم که میتوانیم در مسیح تاثیرگذار باشیم.اول سموئیل13:19«در تمام سرزمین اسرائیل آهنگری یافت نمیشد زیرا فلسطینیان میگفتند مبادا اسرائیلیان برای خود شمشیر بسازند »شیطان میداند اگر ایماندار یاد بگیرد کلام خدا چه قدرتی دارد بیچاره شده و باید بیرون رود.به زندگی ما بارها حمله میشود چونه میشود بدون اسلحه جنگید؟در جنگ ها دائم به این فکر هستیم برویم پیش شبان کلیسا!در حالی که همه فرزندان خدا در همه جا باید در اقتدار بایستند.ما باید یادبگیریم چگونه بایستیم و دعا کنیم.دعا کنید و ایمان نباشد یا ایمان ضعیف باشد قوت بسیار ندارد.ایلیا مردی بود مثل من و تو!او نیز خسته میشد میترسید اما وقتی دعا کرد باران نبارد تا 3سال و نیم باران نبارید.همان روحی که در ایلیا عمل میکرد با همان کیفیت امروز نیز عمل خواهد کرد.دعا دقتر دارد و میتواند درهایی را باز کند دعای ایمان میتواند سرنوشت ها را عوض کند.دعایی که آسمان را تحت تاثیر قرار میدهد هم پادشاهی خداوند هم آسمان دوم تاریکی را.این دعا در عمل قوت بسیار دارد.قوت از کلمه دیناموس(دینامیت)می آید یعنی انفجار عظیمی با خود خواهد داشت.10 دری که با دعا باز خواهد شد:دو دست خود را در نظر بگیرید:,,,,,

اشتراک