احترام به مسح معجزه ميکند

کشیش سیامک زرگری
3 ژوئن, 2018

چکیده موعظه

بعد دیگری از قوانین دریافت برکت را بررسی خواهیم کرد.کسی میتواند وعده های خدا را دریافت کند که قانون های آسمان را بشناسد.خدا زمانی که ایوب در در است و خدا را زیر سوال میبرد،میگوید به ایوب میگوید آیا قانون های خداوند را میشناسی؟آیا قوانین دنیای روحانی و پادشاهی خدا را میدانی.یکی از آن قوانین که باعث میشود تو وارث وعده باشی و آن را دریافت کنی را این جلسه خواهیم گفت.آن نان کافی را که بیابی.خداوند خدای برکت دهنده است اما قوانینی در برکت دهنده وجود دارد که باید آن ها را بشناسیم.کلام خدا میگوید احترم کنندگان خدا را هیچ کمی نیست،ترسندگان خدا را هیچ کسری نیست اما پس چرا من آن شفا و آرامی که خدا آن را نان فرزند میداند ندارم؟چرا من کسری دارم؟چرا هر تلاشی میکنم اما باز احساس میکنم خشک هستم بله خدا می آید حضورش را میده اما آن لذتی که باید داشته باشم نیست.قانون اول«ترسندگان خدا را هیچ کمی نیست»حرمت کنندگان خدا هیچ کمی نیست پس بیاییم راجع به کمی نیست یا کمی هست صحبت کنیم. احترام به خدا یکی از قوانین است.مشکل ما این است که زمین را میشناسی و زمین برکت را میگوید تا خدای برکت دهنده البته باز هم خداروشکر اما ما باید با خود برکت دهنده ملاقات کنیم.اکثر روابط ما بر اساس داشته ها و نداشته هاست .دعا میکنیم میشود خدا را شکر و شهادت میدهیم.(شهادت های ما بر این است خدا داد  خدا شنید خدا عبور داد).تا حالا شهادتی را شنیدید که بیاید و بگوید خدای من نیکوست و از داده ها نگوید؟مریض هستم اما خدای من نیکوست.جواب من رد شده اما عتماد میکنم خدای من نیکوست.شهادت را بر داده های خدا میدانیم نه به نیکویی و رحمت خدا.برو بگو خدا چه ها داد نگو خدای من نیکوست!به همین خاطر است شهادت نداریم یا کم داده ایم!............

اشتراک