از زندان فریب آزاد شو

کشیش سیامک زرگری
17 نوامبر, 2013

چکیده موعظه

وقتی خدا میخواهد اسیران را آزاد کند،افراد را از زندان ها و اسارت های خویش میرهاند،زندان زندگی درد و سرد و سخت و پر از مشکل و ناآرامی است.تمامی افسردگی ها زندان است اینکه فکر میکنی برای تو شانسی نیست این یک زندان است.اگر نمیدانی زندان چیست به زندگیت نگاه کن اگر از زندگی ات راضی نیستی در زندانی چون در زندان چیز مطلوبی یافت نمیشود.مسیح آمد تا ما را از زندان برهاند فکر ما را تبدیل کند و اشتباهی که باعث شد در زندان بیفتیم را جریمه اش را پرداخت کند.خدا ما را برای آزادی خلق کرده است.آنچه در مصر تجربه کردی بس است بیا بیرون.دومین دروغ این است که باید بسوزم و بسازم و برای من امیدی نیست.گاهی فرزند ها هم همینطور هستند در زندگی پدر مادر خود.در کتاب لاویان میخوانیم برای آنانی که در مسیح عیسی هستند هیچ محکومیتی برای در زندان ماندن نیست.دروغ ما را اسیر میکند و حقیقت شما را آزاد میکند.تا تو حقیقت را به جای دروغ نپذیری و اعلام نکنی در اسارت میمانی.در اعمال رسولان ماجرای شخص مفلوج را میبینیم که میاوردنش و در جلوی دروازه ی جمیل میگذاشتند پطرس و یوحنا آنجا عبور میکردند و او را دیدند و وقتی او را دیدند مفلوج گفت بده در راه خدا(سر دروازه ی خدا نشسته است اما در بدبختی و اسارت است)شاگردان به او گفتند ما را زر و نقره نیست اما به نام عیسی ناصری برخیز و خرامان شو.(مهم نیست فلج زندگی تو تقصیر تو نیست مهم این است برای آزاد شدن ات خودت سهم داری).شاگردان در او ایمان شفا یافتن و آزاد شدن را دیدند.دوم قرنتیان5:17«چیزهای کهنه درگذشت اینک همه چیز نو شده است »خدا میخواهد بهترین خود را به ما بدهد و در هرچه هستیم بهترین باشیم.خدا میخواهد فرزندانش یک سر و گردن از دنیا بالاتر باشند.

اشتراک