از گذشته پراز درد خود آزاد شو

کشیش سیامک زرگری
14 ژوئن, 2020

چکیده موعظه

اگر واقعا داری سختی میکشی و میوه ای جز ترس و نا امیدی در تو نیست،به نام عزیز عیسی خدا میخواهد این سختی ها را به برکت تبدیل کند.باید در اطاعت قربانی های خود را به خدا بدهیم و این قربانی ها مسح میاورد آسمان را باز میکند و خدا را خشنود میکند و خدا میاید تا من و تو را برهاند.خدا بعد از بحرانی که تبدیل به همراه خواهد داشت برای ما برکت جاری میکند.کلام خدا میگوید شریعت را بر این سنگها بنویس ،که من چگونه شما را برکت میدهم،بنویس من یهوه خدای شما هستم ،و این سنگها کلام خدا است که چیده میشود،شیطان در بیابان به عیسی میگوید واقعا تو پسر خدا هستی؟پس اگر هستی تو اقتدار داری مثل پدرت بگویی و بشود دعا کن این سنگها نان شود،عیسی جواب میدهد مکتوب است انسان به نان زیست نمیکند بلکه به کلام خدا (سنگ= نان=کلام خدا)باید چیزی را گفت که مطابق قلب خدا باشد.اگر میخواهی در زندگی خدا دعا و قربانی تو را بپذیرد مذبحی را بنا کن که مطابق وعده های خدا باشد ،(خدایا تو به من گفتی آنانی که به تو احترام میکنند کمی نخواهد بود و ...وعده های اینچنینی خدا را بر خودت مطابق نیازت اعلام کن تا بدین طریق دریافت کنی)وعده های کلام خدا باید سنگ های مذبح سنگی ما باشد.گذشته ات را بر مذبح سنگی بگذار.شیطان دائم ما را با گذشته بردن با شکستن کلام خدا ما را به سمت لعنت  میبرد اما ما قربانی داریم به نام عیسی که خدا آنجا جریمه ی گناهان ما را داد.کوه لعنت دیگر پشت سر ما است زیرا عیسی کلید های جهنم را قبر و مرگ را پس گرفت و لعنت های شیطان را به خودش برگرداند.چون به واسطه ی قربانی عیسی و قدرت کار او روی صلیب و اینکه عیسی برای ما لعن شد تا ما از لعنت آزاد شویم،لعنت ها در پشت سر ما قرار گرفت و برکت پش روی ما ،از این رو دائم شیطان سعی مکیند ما را به سمت کوه ایبالی که پشت سر ما است برگرداند در حالی که رو به روی ما کوه برکت های عالی خدا کوه جرزیم وجود دارد.چگونه میتوانیم از گذشته آزاد شویم و این کوه ایبال بشکند بلند شود و در دریا افکنده شود؟که دیگر سر راه تو نباشد بلکه پشت سر تو باشد تا تو بتوانی به جرزمی خدا حضور و جلال و برکت خدا برسی و این کوه برای تو وعده است نه مصیبت و بدبختی.ماب اید یاد بگیریم قربانی های خود را روی سنگ مذبحی بگذاریم که کلام و شریعت خدا روی آن بنا شده و نوشته شده.وقتی وعده هایمان را روی مذبح میگذاریم که خدایا مطابق این عده به حضور تو آمدم یوحنا 4:« عیسی از سامره عبور میکرد.نزدیک به آن موضعی که یعقوب به  پسرش یوسف  داده بود و چون یوسف در مصر مرده بود به پسرانش منسی و افرایم رسیده بود،عیسی بدین جا رسید.در آنجا چاه یعقوب بود.همان منطقه که خدا زمانی یعقوب را ملاقات کرد و نام او را اسرائیل کرد و زندگی اش در حضور خدا تبدیل شد.عیسی از سفر خسته بر سر چاه نشسته بود.,,,,

اشتراک