استفاده از قدرت رستاخيز عيسا در جاری شدن مسح خدا در ما ايمانداران

کشیش سیامک زرگری
1 آوریل, 2018

چکیده موعظه

افسسیان باب 1 آیه 16 تا 23 «باز نمی ایستم از شکر نمودن برای شما و به یاد آوردن شما در دعای خود،دعا میکنم تا خداوند ما مسیح که پدر ذوالجلال است دعا میکنم روح حکمت و معرفت خود را به شما عطا کند و چشمان شما را باز کند بدانید امید دعوت شما چیست و ارث خود را در دولت خداوند که برای مقدسین گذاشته است ببرید تا از قدرت بی نهایت عظیم او آگاه باشیم همان قدرتی که عیسی مسیح را از مردگان برخیزانید.»اینبار پولس دعا نمیکند که خدا نیاز های زمینی را بدهد او که عیسی مسیح را به ما داد، نیاز های ما را در او نمیدهد؟میگویید من گرسنه ام بی پناه و غمگینم دعایی کند به درد من بخورد حکت چرا دعا میکنید مگر نان و آب میشود؟ پولس میگوید امروز نان بخوری فردا باز نگرانی و دعا برای نان میخوری و تمام عمر باید برای نان روز خود دعا کنی آمین که دعا میکنیم اما چیزی فراتر از این نیاز است.به جای اینکه روزانه از خدا دائم میخواهی به تو بدهد یک قدرتی را به تو میگویم که آن را داشته باشی همه چیز را خواهی داشت.این قدرت همان قدرتی است که عیسی مسیح را از مردگان برخیزانید.عیسی خودش زنده نشد روح خدا و قدرت خدا او را برخیزانید.خدا با رستاخیز عیسی مهر باطل زد به افکار دروغین و مهر تایید زد به تمامی گفته های عیسی اگر میگفت من نان حیات هستم هست،اگر میگفت من آب حیات هستم هست.با قیامش ثابت کرد هست.آن قدرتی که عیسی را برخیزانید و او را تایید کرد و او را جلال داد،این قدرت در توست.در کلیسای خداست.این قدرت در ما در مسیح عیسی هست!هللویاه.فقط دلخوشی یک مسیحی آن است که جهنم نمیرود و به آسمان میرود؟کلیسای افسس هم همین را فکر میکرد و شکر میکرد و میدانست همین که نجات را دارند.اما همین!هیچ چیز بیشتری را دریافت نمیکنند.حیات جاودانی که عیسی میدهد حیاتی ملوکانه است همان حیاتی که عیسی را از مردگان برخیزانید................

اشتراک