اسلحه جنگ روحانی – نعلین انجیل سلامتی

کشیش سیامک زرگری
19 آوریل, 2015

چکیده موعظه

کلام خدا قدرت دارد.باور دارم آنچه از کلام خدا از دهان ما بیرون میاید بی ثمر بر نمیگردد.شیطان در جنگها گفتن تو را سست میکند.وقتی با شک بیاید چیزی درو نمیکنی.1-یکی از معانی جنگهای روحانی این است که جنگ دو اقتدار است.شیطان از یک سو و ما به عنوان صاحبین اقتدار از سوی دیگر.شیطان دزدی نیست که به کاهدون بزند!در خانه ی توگنجی نهفته است که میداند و تو نمیدانی.شیطان جایی که هیچ چیز نیست وقتش را تلف نمیکند.اگر در زندگی تو حمله بسیار است زیرا تو در خداوند قدرت داری اقتدار داری وگنجی داری.جنگ اقتدار است.شیطان دوست ندارد قتداری را در دنیا ببیند که از او نیست و تمام سعی خود را میکند تا آن اقتدار را بدزدد.در تو قدرت عظیم خدا نهفته است که شیطان میبیند و بر تو جنگ میاورد.2-معنی دیگر جنگ روحانی حمله به هویت تو است.هویت تو ارزش های تو در مسیح است.در کلام خدا میگوید ما در مسیح خلقت تازه ای هستیم،ما در مسیح هویت تازه ای هستیم.تمام حمله شیطان بر هویت ما است .از این رو کلام خدا میگوید سلاح هایی به تو دادم  تا هویت او را حفاظت کند و کمربند راستی یعنی تو که در ناراستی بودی امروز در عیسی که راست است در نظر خدا نیز راست شمرده میشوی وقتی کمربندت را محکم میبندی،شیطان با دروغ هایش میاید تا کمربند تو را بزند و هویت تو را خراب کند.یا کلام خدا را به دروغ به تو میگوید یا راجع به خودت دروغ و محکومیت میدهد و تو هم باور میکنی غافل از اینکه تو در مسیح خلقت تازه هستی!پس کمربند راستی هویت تو را حفظ میکند.با دروغ هایش خودش را در نظر تو بزرگ میکند که شیطان چقدر قوی است!اصلا اینگونه نیست او شکست خورده است!اگر ما حرف میزنیم برای دانستن یک آگاهی است که شیطان هست اما نه آنقدری که بزرگش کنیم!او مخلوق شکست خورده است.3-جنگ روحانی یعنی حمله ی دروازه های جهنم به ملکوت و ساکنین ملکوت خدا است که شیطان با تمامی قدرت هایش بر علیه پادشاهی خدا میجنگد.,,,,

اشتراک