اشتباهايت را تکرار مکن

کشیش سیامک زرگری
3 نوامبر, 2013

چکیده موعظه

دروغ هایی که باعث میشود ما در زندانهای روحانی بمانیم را باید شناخت.کلام خدا میگوید چیزهای کهنه درگذشت و اینک همه چیز تازه شده اما چرا در زندگی ما با اینکه ایمان داریم چیزهایی تازه نشده است.امثال26:12«چنانکه سگ به قی خود برمیگردد احمق به اشتباهات خود برمیگردد و کارهای احمقانه خود را تکرار میکند» اگر مثل گذشته ات میخواهی زندگی کنی در واقع برگشتن به سر قی و تکرار است.مسیح آمد تا ما را آزاد کند اما ما باز با برگشتن به گذشته خود را اسیر میکنیم.ایمان به مسیح و توبه نقشه ی خروج ما از زندان است اما همچنان در زندان باقی مانده ایم در اشعیا خواندیم که گفت قوم من از عدم معرفت هلاک شد و نفهمید خدا برای او چه طرحی دارد.خیلی از ما اشتباهات گذشته را دوباره تکرار کرده درد های گذشته را دوباره میکشیم .مسیح به ما وعده میدهد که اینکه حماقت میکنی تو را اسیر میکند و حقیقت ما را آزاد خواهد کردخدا میخواهد کلامش را زندگی کنیم و باور کنیم تا این اسارت ها و دروغ ها از بین رفته و برکات و وعده ی خدا بیاید.شیطان یقین بالایی دارد به محض اینکه خدا میگوید میخواهم برکت دهم شیطان باور میکند میترسد و به کار می افتد تا حمله کند قلب و ایمان و روابط را بزند بعد شما آنقدر برای چیزی که داشتی تلاش میکنی تا حفظ کنی فراموش میکنی تا آنچه خدا وعده داده بود را بگیرید.اولین فریبی که ما در زندان می اندازد این است که من اصلا دردی ندارم!من در این زندان ها نیستم!کلام خدا میگوید اگر وضعیتت را بپذیری او تو را آزاد میکند.اگر در زندگی ات دعا میکنی و چیزی عوض نمیشود در زندان هستی چون خدا میخواهد اول تو را عوض کند پس دست از تغیر دادن دیگر ها بردار.تا نپذیری اوضاع خوبی نداری تغیر برای تو معنایی ندارد همان فریبی که میگوید تو مشکلی نداری همسرت در زندان هست و مشکل از اون هست نه تو!!.اگر به گناهان خود اعتراف کنی او امین و عادل است و از گناهانت پاک میکند.زمان آزادی تو وقتی است که اعلام کنی خداوندا اسیر هستم.پس اولین دروغی که شیطان نمیگذارد تو آزاد شوی این است که تو مشکلی نداری دیگران مشکل دارند.امروز خدا ما را دعوت کرده به وضع خود پی ببریم و تصمیم بگیریم در این وضع نمانیم......

اشتراک