اطاعت دومين ستون از 7 ستون حکمت

کشیش سیامک زرگری
6 آگوست, 2017

چکیده موعظه

امثال9:1«حکمت خانه خود را بنا کرد وهفت ستونهای خویش را تراشیده است».یعنی خدا خانه ی خود را بنا کرد.مسیح در عهد جدید حکمت خداست که خدا توسط اوجهان را خلق کرد.واژه بیت در عبری هم برای خانه هم برای خانواده به کار میرود و خدا برای قوم خود نیز استفاده میکند.خدا نسل تو را (خانه خود را)از تو به بعد را به حکمت این خاندان را بنا میکند و نسلهای بعد از تو به خاطر وجود تو و دعای تو برکت خواهند گرفت.اگر گذشتگان برای ما بد کاشتند ما به حکمت نیکویی بکاریم تا نسل بعد ما به نیکویی دریافت کنند.کلام خدا میگوید خانه ای که بر حکمت بنا نشود متزلزل است بلکه فرو میپاشد.تهدید بر ستون یک خانه باید وارد شود تا سقف فروبریزد. خدا حکمت است و زیربنای خانه ماست(زیربنای روابط ما و...)خدا این هفت ستون را در صورتی که با استاندارد خدا منطبق باشد میپذیرد. هفت ستون چیست؟افسسیان6:10«در خدا و توانایی قوت او زورآور شوید اسلحه تمام خدا را بپوشید تا بتوانید با مکرهای ابلیس مقاومت نمایید » . او ایمان تو را که مسیح است و شالوده ی ایمان توست را هدف دارد که تو مسیح را داشته باشی اما ستونهایی را در روی این ایمان بنا کنی که مورد تایید عیسی نیست یعنی اندیشه های انسانی خود را بر حکمت(خدا)بنا کنی.جنگ ما با خون وجسم نیست در این آیه کلمه کشتی گرفتن برای جنگ آمده است،کشتی یعنی دو نفر چسبیده بهم در نبرد هستند.تنها ورزشی که به حرفت میچسبی کشتی است.شیطان چسبیده است و از طریق کسی که چسبیده به تو جنگ را به زندگی وارد میکند.یک وقتها دفاع میکنیم یک وقتها با کلام باید حمله داشته باشیم.تمام ایام را نمیشه دفاع کرد که فن نخورد،یکجا باید فن زد وکلام خدا ما را برای همین امر تجهیز میکند.ترس از خدا از احترام به خداستو این آغاز نزدیک شدن ما است.1-اولین ستون احترام به خداست.احترام خدا یعنی خدا در زندگی تو چقدر خداست؟حضور خدا ما را وامیدارد که به گونه ای شایسته رفتار کنیم و حضور او ما را تحت تاثیر قرار میدهد و این حضور ما را به احترام وامیدارد.باید حضور خدا را پذیرفت و این پذیرفتن نه از داشن حضور خدا بلکه از تجربه و شناخت این حضور ناشی میشود.کلام خدا میگوید ترس خدا(احترام به حضور خدا) حکمت میاورد.شیطان دائم میخواهد این احترام را بزند و پای تو را جلوی پدر آسمانی به ارزشهای او دراز کند و ارزش حضور او را پایین بیاورد تا واکنش هایی انجام دهی که مناسب این حضور نیست و ستون ات فرو بریزد.

اشتراک