اطاعت و برکت خواهر برادر دوقلو هستند

کشیش سیامک زرگری
10 فوریه, 2013

چکیده موعظه

اطاعت کن برکت بگیر.اطاعت کلیدی است که گنج هایی را از صندوق خدا به تو میدهد.وقتی به عیسی ایمان میاوریم فرزند خدا هستیم پس وارثان نیز هستیم کلام خدا میگوید عیسی در آسمان برای ما گنج و خانه مهیا کرده است اما برای زمین چه؟ برای زمین ما نیز میخواهد از ارث آسمانی به ما بدهد.در دعای ربانی میگوییم ملکوت تو بیاید همان ملکوتی که بیماری و عذاب و گریه و غم نیست بیاید و بر زمین نیز کرده شود در واقع از آن گنج مقداری برای امروز میگیریم.هویتت را بشناس.عیسی با اینکه پسر خدا بود (مسیح فرزند خدا نیست پسر خدا است چون پسر درباره شباهت مسیح به خدا است نه اینکه خدا او را به دنیا آورده و ازدواج کرده است!یا مسیح پدر مادر انسانی داشته باشد).مسیح وارث آسمان است چون پسر است و چون اطاعت کرد میتوانست از سهم شفا از آسمان بگیرد و شفا دهد و آزادی را از آسمان بگیرد و روح های تاریکی را بیرون کند.اگر میخواهی از ارث ات استفاده کنی باید در اطاعت باشی.پس با فرزندی ما صاحب ارث میشویم با غلامی و اطاعت از آن ارث استفاده میکنیم.به همین خاطر مسیح میگوید اطاعت یابید تا برکت بگیرید (برکت زمین).ما خودمان باید تصمیم بگیریم که میخواهیم غلام شویم یا نه .فیلیپیان2«همان فکر در شما باشد که در مسیح عیسی است با اینکه او خدا بود ...»عیسی خودش را خالی کرد نه اینکه پدر او را خالی کند .اشتباه نگیریم عیسی خودش گفت روح خدا مرا میح کرد تا اینکارها را کنم پس وقتی دیو بیرون میکنیم کار روح القدس است عیسی چون غلام خادم و مطیع بود.پس وقتی آیات و معجزات میکنی شبیه روح القدس شده ای.اما برای شباهت عیسی باید غلام شد و بدون غلام شدن نمیتوان به شباهت روح القدس در آمد زیرا عاقبت مثل شائول خواهد شد.مسیح میگوید هر روزه صلیب خود را بردار و صلیب یعنی مرگ با درد.هرروزه باید از یک چیز بمیریم در اطاعت خدا.با اطاعت گویی داری قدم مرگ را بر میداری چون نفس ات نمیخواهد اما تو آنچه خدا میخواهد را انجام میدهی و با انجام اراده خدا نفس خودت را میکشی.آنقدر از خودت خالی بشو تا «من»وجود نداشته باشد جون عیسی که خودش را خالی کرد و این شباهت به مسیح است.کسی که دائم خود را ثابت میکند من هستم و دائم میخواهد اثبات کند حق با اوست به شباهت مسیح بودن نیست.محبت را پدر کرد اطاعت را پسر کرد روح القدس بر طبق این دو عمل کرد.

اشتراک