افکار مسیح 1

کشیش سیامک زرگری
2 ژوئن, 2013

چکیده موعظه

آیا ما در سال پسندیده هستیم؟آیا در آن اطاعت هستیم؟لازم است هر یک مدت به یک مدت خودمان را چک کنیم.ماجرای درخت انجیر که خشک شد.پطرس گفت درختی که نفرینش کردی خشک شد.عیسی گفت به خدا ایمان آورید زیرا هر آیینه میگویم هر که به این کوه گوید منتقل شده و به دریا افکنده شو و در دل شک نکند و یقین دارد آنچه گوید میشود هر آینه هر آنچه گوید بدو عطا شود بنابراین آنچه در عبادت سوال میکیند یقین بدانید در دست های شما است.اگر در زندگی چیزی عوض نمیشود آن باور و یقین وجود ندارد. میدانم که هستم اما احساس نمیکنم که هستم.شیطان استاد شک و تردید است که ایمان را متزلزل کند.زمانی که شک به سراغتان می آید بدانید نزدیک به گرفتن وعده خدا و هدف هستید.شک ضد ایمان است.ندارم چونکه شک دارم.امثال 23:7«انسان آنگونه که باور میکند زندگی میکند».زندگی آدم ها را نگاه کنید،از روی معاشرت آدم ها برخوردهایشان رانندگی هایشان میتوان فهمید این شخص چطور زندگی میکند.اگر انسان باور دارد دائم باید خشم بگیرد چوب به دست بگیرد تا به هدف برسد آن خشم باور اوست و مطابق آن زندگی میکند.وقتی به خدا میگوییم چرا زندگی ما این است میگوید به باورت رجوع کن!قبول کردی این هستی!از زمان تشخیص بیماری امید برای نجات هست.فیلیپیان2:5«پس بیایید همان فکر در شما باشد که در مسیح عیسی بود».همان عیسی ای که اگر میگفت به درخت خشک بشو،خشک میشد.میگفت و میشد.اگر ایمانی چون عیسی داشته باشی میتوانی.مطابق باورت قدرت و اقتدار می آید.مطابق باورت روح خدا بر تو می آید و تو را مسح میکند.مطابق باورت کار تو میوه میاورد.رومیان8:17«هرگاه فرزندانیم وارثان نیز هستیم.یعنی ورثه خدا و هم ارث با عیسی» اگر باور داریم که فرزند خدا هستیم این ایمان باید............

اشتراک