افکار مسیح 2

کشیش سیامک زرگری
9 ژوئن, 2013

چکیده موعظه

باور آدم ها شخصیت را شکل میدهد و شخصیت آدمها هویت آن ها است.اگر زندگی تلخ و نا امیدانه است زیرا در افکار و باور ها تلخی و نا امیدی است.باورهای ما است که انتخاب های ما را شکل میدهد.ما سعی داریم آدمها را تغیر دهیم و وقتی نمیشوند بیشتر ناآرام و ناامید میشویم و یک باور تلخ جدید میشود.هیچ چیز در زندگی ما عوض نمیشود اگر فکر ما عوض نشود.تثنیه1:6«یهوه خدای ما ما را درحوریب خطاب کرده گفت:توقف شما در این مکان بس است ». خدا میگوید بس است بیا بیرون از این وضع!درجا نزن.شاید آدم های دنیا را نتوانی عوض کنی اماخودت را میتوانی عوض کنی و حداقل اینکه تو دیگر غصه نمیخوری و افسرده نخواهی شد چون نگاهت تغیر میکند که ما با هم فرق داریم و متفاوت هستیم و لزومی نیست غصه بخوریم.اینکه چطور عوض بشویم باید همان فکر در ما بیاید که در مسیح عیسی است.شیطان دائم میگوید تو بد هستی و محکوم به فلاکت هستی بسوز و بساز!اگر این جمله را تایید کنی با شیطان به توافق رسیدی و زندگی ات همان میشود(مطابق باورت).اما اگر نپذیری و باورت مطابق کلام خدا باشد،تو با خدا متحد میشوی.با هر فکری که تو بپذیری با همان متحد میشوی پس حواسمان به افکارمان باشد و کنترل افکارمان را داشته باشیم.انسانی که حق انتخاب دارد حق کنترل افکار را نیز دارد پس لزومی ندارد حر حرف مخرب و منفی را بر ضد خود بپذیریم.شیطان با خدا مشکل دارد چون زورش به خدا نمیرسد انسان را که به شکل خدا است تخریب میکند تا دل خدا به درد آید.پس نپذیر هر افکاری را تا پیروز شوی.باید افکارت را از کلام خدا پر کنی چون افکار خدا در کتاب مقدس است.فکر خالی محل جولان شیطان است.لوقا4 مسیح در بیابان است.شیطان به عیسی گفت،عیسی به شیطان!عیسی از کلام خدا بود که میگفت و آن کلام در جان او نقش بسته بود.کلام خدا میگوید در زبان قدرت است و موت و حیات دارد.حتی در زبان شیرخوارگان نیز قدرت است زیرا ما شبیه خدا خلق شدیم و زبان خدا قدرت دارد.حواست باشد چه چیز را خلق میکنی زیرا انسان باورهایش را خلق میکند.وقتی در دعواها دائم به هم بگویید تو گیج هستی ئ هیچی نمیشوی تو گیجی را خلق میکنی./انچه بگویی به خودت بر میگردد برکت بدهی برکت می آید لعنت........

اشتراک