اقتدار بستن دوازه های جهنم – قسمت دوم

کشیش سیامک زرگری
17 دسامبر, 2017

چکیده موعظه

وقتی خدا خلق کرد گفت«باش» و روشنایی شد یعنی خدا امری را میکند در بعد روحانی که چیزی در بعد دنیا باشد.برای ما هم همین است فقط ما حق انتخاب داریم که اجازه دهیم از دنیای روحانی بر زندگی ما جاری شود.اگر دروازه آسمان دوم بسته نشده یعنی ما نبستیم!ما میتوانیم با گفتن کلامی آنچه در دنیای روحانی تصمیم گیری شده است را بپذیریم یا نه.اتومات هیچ اتفاقی نمی افتد حتی از آسمان سوم اگر قرار است رحمت و نبوتی بگیریم باز خودمان باید اجازه دهیم. . هر چه میان من هستم ها بگوییم به نوعی در واقع پیش گویی آنچه است که در آینده میشویم یا تصمیم آسمان دوم یا آسمان سوم.اغلب واژه های منفی استفاده میکنیم که با این جملات از آسمان دوم بر آسمان اول خود تحقق داده و در ها را باز میکنیم.آنچه درباره خود فکرمیکنی و به خود ودیگری اعلام میکنیم مسری است و قابل انتقال! اعداد13:33 «و در آنجا جباران بنی عناق را دیدیم که اولاد جبارانند ما در نظر خود مثل ملخ بودیم و همچنین در نظر آنها مینمودیم».طبیعی است وقتی خودت را ملخ ببینی دیگران نیز تو را ملخ میبینند وقتی خودت را بدشانس میدانی میروی مصاحبه چه انتظاری داری او باور کند چیزی هستی وقتی خودت اعتقاد داری چیزی نیستی!پس وقتی امیدی نداری نرو.اکثرا موقعیت های خود را از دست میدهیم زیرا قبل از آن آینده خود را به منفی پیشگویی میکنیم.در یک جا که دائم خانواده از ترس های میگویند چه انتظاری است بچه شجاع بدنیا بیاد؟و این است که منفی مسری است و دروازه جهنم را اعمال میکند.یوئیل3:10«هر شخص ضعیف گوید من قوی هستم».زیرا قدرت زبانی که بر توست موجب پیشگویی آینده تو توسط خودت است.پس کلام نیکوی ایمان را اعلام کن.اگر کسی از تومیپرسد چطور هستی لیست بیماری هایت را ردیف نکن و تحویل نده بله شاید اینها که میگویید باشد اما بگو شفای من در راه است و منتظران خدا خجل مخواهد شد.چیزی را که نیست اعلام نمیکنی انکار نمیکنی اما آینده ات را در خداوند میگویی و وعده ی خدا را اعلام میکنی.میپرسند مجرد هستی هنوز تنهایی؟(سوالاتت را در خداوند چک کن مبادا با سوالت بر کسی حکم نا روا کنی )به جای اینکه بگویید آره شانس ماست و ما موندیم و ...بگو خداوند دارد همسر مرا آماده میکند و از سمتی روی من کار میکند یک روز در مکان و زمانی همدیگر را ملاقات خواهیم کرد.همه ی لعنت ها روزانه از زبان ما بر خود و سرزمین خود جاری میشود و اینگونه درازه دوم باز است کلام خدا در اول پطرس 4:11«وقتی سخن میگویید طوری سخن بگو انگار خدا حرف میزند»مثل خدا از موضع ایمان حرف بزن هیچ وقت نمیبینی خدا بگوید من با خلقتم ماندم!خدا ضعف ندارد بلکه از موضع اقتدار صحبت میکند.

اشتراک