اورشليم , شهر خداوند

شبان رزیتا زرگری
6 مارس, 2016

چکیده موعظه

زمانهایت را از دست نده.نکن های خداوند شریعت نیست بلکه با هر عملی که حخدا بگوید نکن و انجام دهیم جایگاهمان را در خدا از دست میدهیم.خدا ما را به پادشاهی خود دعوت کرده و از ما میخواهد به شایستگی آن دعوت رفتار کنیم. تو در خدا جایگاهی را که باید پیدا خواهی کرد.با ارزش های خدا زندگی کنیم.زندگی ایوب شرح حال یک آدم بدبخت نیست بلکه یک قهرمان مثل تو است.داستان ایوب شرح حال یک قهرمان ایمان است که در مقابل دشمن خلقت تن به تن ایستاده و ایمانش را آزمایش میکند.خدا از ما انتظار دارد که حرمت نامش شویم و باعث سرشکستگی او نشویم.کتاب ایوب حکمتی است و باید با حکمت درک کنیم نه هر برداشتی بکنیم و الا تعبیر غلط از اساس ایمان لطمه خواهد زد.مرد کامل به این معنی نیست که هیج ضعفی ندارد بلکه میداند خدا از اوچه میخواهد و به چه دعوت شده و رویایش را فراموش نمیکند بلکه بدون تخفیف به خودش به سوی آن رویا و کاملیت خدا حرکت میکند.شخص عادل هم میفتد اما بلند میشود.خدا به افتادن های ما نه اما به بلند شدن ما نگاه میکند.افتادن برای همه است اما بلند شدن برای مرد و زن ایمان.وقتی خدا در زندگی ما نظارت دارد برای مرد و زن کاملی که در مسیر اراده خدا زندگی میکنند تمام وقایع به خیریت او تمام خواهد شد.وقتی ایوب شروع میکند به نوشتن: ایوب همه چیز داشت،خدا ترس و کامل بود.خدا به شیطان میگوید ایوب را دیدی؟میبینی چقدر کامل است؟یادت میاید تو خودت چقدر کامل بودی و چطور سقوط کردی؟........

اشتراک