ايرانی منتظر بمان برکت 1000 نسل از کوروش مسح شده خداوند در راه است

کشیش سیامک زرگری
20 مارس, 2016

چکیده موعظه

همه نزد خدا یکسان هستیم اما سرزمین ما ایران در کتاب خدا بسیار است کار خدا با این سرزمین تمام نشده است خدا با من و تو کار دارد.تو و هزار نسل بعد از تو مبارک خداوند خواهند بود.ایرانی منتظر بمان برکت 1000 نسل از کوروش مسح شده ی خداوند در راه است.عیلام زنده،ایرانی که خدا گفته برکت میدهم و سعادتمند میکنم و بر آن سرزمین زنده سلطنت خواهم کرد.خدای ما زنده است و این سرزمین زنده خواهد شد.2500 سال پیش شخصی به این سرزمین آمد،200 سال قبل از کورورش توسط اشعیا پیش بینی شده بود که پادشاهی آریایی انتخاب خواهد شد که او مسح شده ی من است و من او را انتخاب کرده ام به واسطه ی او اراده  ی من روی زمین انجام خواهد شد.از این رو در بچگی به جان کوروش سوقصد میکنند زیرا میترسیدند یهوه از طریق این میخواهد کاری انجام دهد و برای اولین بود شیطان میدید پاشداهی خارج از اسرائیل دست خدا روی او است.خدا میخواهد چه کار کند؟خدا با این سرزمین چه کار دارد؟از این رو به جان کوروش سوقصد شده بود اما او نمرد و خدا اجازه نداد در کودکی او را به چوپانی سپردند گذشت تا روزی که به پادشاهی برسد.خدا از خانواده ی نوح که کم مانده بودند شروع کرد زمین را پر کردن،سام حام و یافث پسران نوح بودند.روزی پدر (نوح)مست بود و عریان در اتاقش خوابیده و حام میاید او را میبیند میرود نزد برادرانش پدرش را رسوا کردن و پشت پدرش حرف زدن و وقتی میایند بدون اینکه پدر را ببیند روی او را میپوشانند وقتی پدر به هوش میاید و این واقعه را میفهمد دلش میشکند نوح در زمان خود مرد خدا بود آن زمان شریعتی نبود که مستی خطای الهی شناخته شود نوح شروع میکند لعنت کردن پسری را که رسوایش کرده بود اما خودش را لعنت نمیکند نوه اش را که کنعان نام داشت لعنت میکند(همین که برکت نیاید عملا لعنت است),,,,,

اشتراک