ايران ، ای سرزمين مهربانی که اکنون دل تو پر از درد شده مسيح ترا شفا دهد

شبان رزیتا زرگری
12 فوریه, 2017

چکیده موعظه

«زمین»!وقتی به زمین نگاه میکنیم میبینیم تمامی آن متعلق به خداست.خدا زمین را خلق میکند باغ عدن را بر روی آن میگذارد و آدم را از خاک خود این باغ سرشت و در آن باغ گذاشت به او اقتدار داد و به آدم بخشید.زمینی که برای خدا با ارزش است و حفاظت از آن را به آدم میسپارد.زمینی پر از قوت حاصلخیز که خدا در آن حضور دارد.در همین زمین است که آدم هر روز حضور خدا را تجربه میکند و نقشه ی خد بر روی زمین انجام شده و او میگوید همه چیز نیکوست.حتی وقتی خدا به قوم اسرائیل وعده ی سرزمین شهد و عسل را میدهد تا به آن برسند.خداوندطوری راجع به زمین حرف میزند گویی قلب او در زمین است و تمام حواسش بر زمین است.تمام نبوت ها و برکت ها در طول تاریخ روی زمین انجام شده است.خدا برای هر کس یک زمینی را در نظر گرفته است.و خدا هر انسانی را که خلق میکند همراه با او یک تکه زمین را هم به او میدهد.قوم اسرائیل باید عبور میکردند از زمین هایی که سرزمین موعودشان نبود به همین دلیل به آنها میگفتند عبرانی یعنی عبور کنندگان و زبانشان عبری است خدا میگفت عبور کن زیرا اینجا جایگاه و وعده تو نیست.خدا به موسی،ابراهیم،پادشاهان،آدم زمین را برکت و وعده میدهد.زمین مکانی است برای آسایش.جایی که خدا میخواست سرزمین سلامتی و آرامی باشد.اما در باغ عدن به خاطر سقوط برکت ها از بین رفت و به لعنت تبدیل شد.خدا گفت زمین فاسد و از ظلم پر شد.تثنیه 28 خدا میگوید یهوه را اطاعت کنی در زمین مبارک میشوی و خدا به تو برکت و رحمت و نیکویی خواهد داد.اگر نه زمین تو ملعون میشود حتی زمین ات را پس گرفته و به بیگانگان میدهند و هرچه بکاری محصول نمیدهد.در نبوت های خداوند دو تکه مشترک است یکی زمان است و یکی مکان!زمین و زمانش کجاست؟از خودتان بپرسید آیا من در زمان خدا هستم؟آیا در مکانی که خدا میخواهد هستم؟اگر نباشیم نبوت های خدا اتفاق نمی افتد.زمین یادآور عهد خداست و کارهای عظیم خدا را میبنیم.زمین مکانی بود که جلال خدا آشکار شد جلالی که با عظمتش عبور کرد خداوند در عیسی مسیح بر روی زمین آمد و تمام جلالش را دیدیدم.زمین جایگاه جلال خداست که خدا با ما صحبت کرد و ده فرمان خود را داد.پس زمین برای خدا مهم است که کارهای عظیم او بر روی زمین است.حتی اگر در زمان آخر که زمین از بین میرود خدا آسمان و زمین جدید به فرزندانش میدهد.با آنکه شیطان زمین اکنون خدا را خراب کرد اما نقشه ی خدا محقق خواهد شد و زمینی میاورد که خرابی در آن هرگز نخواهد بود.زمین جایی است که اگر صاحب آن به دیگران برکت بدهد آن برکت به زمین خود بر میگردد.زبان از زیادتی دل صحبت میکند پس برکت از دلی مبارک بیرون می آید.برکت و لعنتی ک از زبان خارج میشود به خود فرد بر میگردد به او خانواده اش و سرزمین اش.خدا میخواهد سرزمین ما را برکت دهد.وقتی خدا در مورد زمین صحبت میکند منظورش فقط شیمی خاک نیست هرچند برکت نیز بر خاک زمین نیز اثر میگذارد.زمین جایگاه ارزش های خداست.خدا در روی زمین به ما هویت داده است.این روزها زمین سرزمین ما که روزی پر از برکت بود امروز شفا ندارد چشمه هایش خشک شده زمین هایش محصول ندارد.هم زمینی که زیر پای ماست هم کشوری که در آن ساکن هستیم و هم قلب ما نیز زمین است که خدا در هر کدام مشغول به کار است اما خدا ابتدا در زمین قلب ما کار میکند زمین قلب ما را مبارک کند تا جایی هستیم را مبارک کنیم و لعنت ها را به نام عیسی مسیح باطل کنیم.وضع فعلی سرزمین ما شریر کاملا چترش را باز کرده و حکمرانی میکند ومردم آنقدر فشار دارند که نمیدانند !از صبح تا شب مشغول جاری کردن لعنت بر زمین و زمان هستند.انسان چه بداند چه نداند دارای اقتدار است و میتواند حکم کند به نیکویی و برکت و یا به لعنت.زمین به اسم مادر خوانده میشود چرا که زمینی را در دل زمین بکاری زمین بارور شده و زایش برکت میکند اما این روزها میبینم زاینده رود ما نیز نازا شده است.وقتر خدا آدم را از دل زمین و خاک خلق میکرد گویی از رحم زمین آدم را به دنیا آورد و روح حیات به آن دمید.اگر در زندگی ما روح حیات خدا نباشد زندگی ما ثمر نخواهد داشت و همین است بر سرزمین ما.زمین بدون خاک نمیشود.چه بسیار دلاورانی که جانشان را برای حفاظت از زمین خود فدا کردند.زمین برای اکثریت حکم ناموس دارد.خدا را شکر که به نام عیسی مسیح خدا به ما وعده داده که تخت خود را در عیلام بنا خواهد کرد و قبل از آن از ما میخواهد شروع کنیم این سرزمین را برکت دادن.لیستی از برکت در کتاب تثنیه 28 میبنیم برکت های اطاعت و لعنت های نا اطاعتی.لعنت هایی چون:در شهر ملعون در صحرا ملعون ثمر شما زیر لعنت ورود وخروجتان زیر لعنت و پریشانی و درماندگی،بلا از هر سمت،بیماری جانکاه،خشکسالی،باران به گرد بدل خواهد شد،زنی را نامزد کرده و دیگری با وی همبستر میشود.(خیانت)،خانه بنا کرده خودتان صاحب نخواهید بود پسران و دخترانتان به قوم های دیگر برده خواهند شد،تمامی دسترنجتان را قومی که نمیشناسید خواهند خورد. انگار کلام خدا اخبار امروز ماست!بلاهایی که بر قوم عیلام آمده است.در اشعیا 32:17«ثمره ی عدالت سلامتی آرامی و امنیت تا ابدالاباد خواهد بود». کلمه ی عدالت از صدق می آید.در مزمور 23 میبینیم «هر آنه نیکویی و رحمت همراه من خواهد بود.». کلام خدا به ما ایمانداران میگوید شما نور رو نمک این جهان هستید ما نمکی هستیم که میتوان با دعایمان برکت را به سرزمینمان برگردانیم.باید در راستی و عدالت خدا بایستم تا بتوانیم عدالت خدا را جاری سازیم.هوشع:10:12 «برای خود عدالت بکارید ومحبت و رحمت را درو کنید». اگر جایی دروغ میبینیم در راستی خدا بایستیم اگر بی عدالتی میبینیم داوری نکنیم و تلافی نکنیم.دوم تواریخ7:14«و قوم من که به اسم من نامیده شده اند متواضع شوند و دعا کرده طالب حضور من باشند و از راههای بد خویش بازگشت نمایند آنگاه من از آسمان اجابت خواهم فرمود و گناهان ایشان را می آمرزم و زمین ایشان را شفا خواهم داد». وظیفه ی ماست که با برکت دادن لعنت ها را شکسته تا روح حیات در آن جاری شده و شفا یابد.

اشتراک