ايلی ايلی لماسبقتنی ای خدا ای خدا چرا مرا تنها گذاشتی

کشیش سیامک زرگری
25 مارس, 2016

چکیده موعظه

کتاب داوران 17:6«در آن ایام در اسرائیل پادشاهی نبود و هر کس آنچه در نظرش پسند میامد میکرد»این آیه ی غم انگیزی است!اسرائیل منظور قوم منتخب خدا است نه دولت اسرائیل بلکه قومی که خدا انتخاب کرد و با آنها عهد بست.اسرائیل یعنی شاهزاده ی خداوند.از این رو وقتی دعوت شدیم شاهزاده باشیم عملا اسرائیل خدای پادشاه هستیم.منتها پادشاهی یک باور است و باید باور کنید یک پادشاه هستید.خدابه تونستن و نتونستن ما کاری ندارد بلکه دنبال افرادی است که میخواهد ولو اینکه نمیتوانند چون فیض خدا قوت خدا در ضعف ها نمایان خواهد شد.زیرا حق شما است پادشاهی سلامتی خوشبختی همه و همه حق شما است و همه ی فرزندان خدا باید در این حق ها راحتی بگزینند.بلند شو خدا دلیل و قوت تو خواهد بود.وقتی میشنوی نمیتوانی و تو هیچی نیستی تماما از شیطان است بلکه تو به حقیقت خدا چشم بدوز.اونی که با درد های تو درد کشید عیسی مسیح است و در ضعف های تو شریک شد او که از درد های تو بی خبر نیست به تو میگوید میتوانی. ایماندار بدان که شیطان و ارواح پلید مسح پادشاهی تو را در دنیای روحانی میبیند.پادشاهی یک اصولی دارد اگر این اصول وجود نداشته باشد هر کس برای خود هر چیزی را انجام میدهد.با خدا باش پادشاهی کن بی خدا باش هر چه خواهی کن.این شعر دقیقا از کتاب مقدس آمده است.در دعای تو قدرت است حرف که میزنی انجام میشود برای تو غیر ممکن معنی نمیدهد.,,,,,

اشتراک