ايماندارقبل از اينکه دنيای تاريکی برای تو تصميم بگيرد تو برای او تصميم بگير

کشیش سیامک زرگری
17 آوریل, 2016

چکیده موعظه

پیغام انجیل این است ملکوت خدا آمده برای شما است وشما را دعوت کرده است و ملکوت خدا عدالت و خوشی و سلامتی است.خدا به طور عجیبی در دنیا دارد کار میکند هر جا میرود درد و ضعف را در حضورش تغیر میدهد حضور خدا تغیری با خود به همراه دارد و همه چیز را عوض میکند.آنانی که به مسیح ایمان میاورند آنچه او کرد خواهند توانست انجام داد.تا ملکوت درون ما نباشد نمیتوان آن ملکوت را به بیرون ریخت.ما باید ملکوت را از آسمان بگیریم از آن رو دعا کن ای پدر ملکوت بیاید اول در زندگی من بیاید.تو وقتی میتوانی ملکوت را به دیگری بدهی که خودت ملکوت را ابتدا دریافت کنی.ایماندار اگر مسح پادشاهی میخواهی در عدالت قدم بردار.ایتدا این پادشاهی را بشناس.هر پادشاهی یک قانونی دارد قانونهای آسمان را بشناس تا از قدرت آسمان استفاده کنی.خدا نمونه ای داده به نام عیسی که خودش پادشاه است و باید شروع کنیم خودمان را به شباهت عیسی نزدیک کنیم و با تو مطابقت بیابیم تا قدرت او در ما جاری شود.شما وقتی ایمان میاورید تمام قانونهای آسمان به شما تعلق میگیرد.چه 50 سال در مسیح باشی چه 1 روز.برای ورود به پادشاهی خدا اول باید در عدالت باشی.,,,,,,,

اشتراک