ايماندار آيا قوانين دنيای روحانی را ميشناسی ؟

کشیش سیامک زرگری
14 می, 2017

چکیده موعظه

رمز پیروزی شما این است احترام کنید به آنچه خدا احترام میکند،برکت خواهید گرفت.آیا قوانین آسمان را میدانی؟جامعه8:6 «برای هرچیزی در زمین زمانی و قانونی است،هر که قانون را نگه دارد هیچ امر بدی بر آن نخواهد آمد و شخص حکیم وقت و قانون خدا را میداند.«. هر کجا قانونی هست،حقی وجود دارد و حقی وجود ندارد اگر رحمت و فیضی وجود نداشته باشد.خدا زمانی که آسمان و زمین را خلق کرد اجازه بودن داد و آن حق شد.از محبت و فیض است که اجازه میدهد کس دیگری بیاید ودر سلطنت او شریک شود.خدا اجازه داد که باشی،اینجاست که باید اراده ی خدا را پرسید که چه باید بشم و چه کنم ؟خدا به آدم گفت روزی که نبودی تصمیم گرفتیم باشی و خیلی دوستت داشتیم روز پنجم که همه چیز را برای تو آماده کردیم روز ششم به تو گفتیم بیا.جهیزیه اتاق بچه را گویی آماده میکردیم!آنقدر روح محکومیت داریم که فراموشمیکنیم به جای اینکه بگوییم خدا مرسی که من هستم میگوییم خدایا چرا من هستم؟باید از خدا بشنویم که چرا من هستم،قلب خدا را بفهمیم تا نگاهمان به همه چیز عوض شود.واژه عدن یعنی دلپسند،خوشایند(یعنی من تو را در مکان و موقعیت عالی آفریدم و این موقعیت که تواجازه داری باشی بودن است).برای حق که لطف خداست قدردانی باید کرد(خدا ممنون که مرا مستحق این حق کردی)2-ممنون که همه چیز را مهیا کردی که من باشم.از اینجا به بعد چیزی به نام قانون می آید.قانون از حق های تو محافظت میکند و به توامنیت میدهد.آن کسی که حق را داد قانون را داد.وقتی قانون را نشناسی حق را هم نمیشناسی پس تمام حق تو را شیطان میدزدد.وقتی قانونی عمل کنی دنیای تاریکی نمیتواند بر ضد حق تو عمل کند.حزقیال28:15«توکروبی مسح شده و سایه گستر من بودی،و تو را نصب نمودم تا بر کوه خدا باشی از روزی که آفریده شدی تا زمانی که بی انصافی کردی در کارهایت کامل بودی» لوسیفر یعنی حمل کننده نور،تا زمانی که در جایگاه و مکانی که خدا برایت خواسته بود کامل بودی.نزدیک من بودی.بی عیب بودی.در تو بی قانونی یافت شد.تو قانون را شکستی از حریم خود خارج شدی به حریم من و دیگران تجاوز کردی!تو از حق مخلوق بودنت خارج شدی و خدا برا حق و قانون ناظر است.

اشتراک