ايماندار آيا می دانی مسح شده ای که پنج تا کار انجام بدهی

کشیش سیامک زرگری
5 ژوئن, 2016

چکیده موعظه

ما در عیسی مسیح به پادشاهی دعوت شده ایم از این رو چون با این پادشاهی نا آشنا هستیم باید ابتدا پادشاه را بشناسیم و پادشاهی او و اصولش را یاد بگیریم.اول سموئیل 13:21«شرح حال قوم خدا است.پادشاهی خواستند و خدا بآنها پادشاهی داد زیرا پادشاهی خدا را رد کرده و پادشاهی انسانی را طلب کرده بودند.تا زمان سموئیل هنوز خدا پادشاهی میکرد اما از آن پس قوم خدا دنبال پادشاه انسانی هستند.وعده ی خدا برای ابراهیم به درازا کشید زیرا خودش در دعوه ی خدا دخالت کرد اما در عین حال بدانیم خدا زود پز نیست بلکه آرام پز است و غذایی که در آرامی پخته شود بسیار دلپذیر تو خواهد بود.در روز جنگ شمیشیر و نیزه دست تمامی قومی که با شائول و یوناتان بودند یافت نمیشد در مقابل قومی که در ثنعت آنهن گری داشتند و همه ی آنها سلاح داشتند.این سمبل ایمانداران است که ما در مسیح همه میتوانیم صاحب اسلحه و قدرت کلام خدا باشیم زیرا او به ما قدرت این را بخشید شیمشیر در قوم یهود فقط دست پادشاه و پسرش بود اما خدا رو شکر در عیسی مسیح همه ایمانداران به اسلحه ملبس شدند.تمام کلیسا باید به اسلح های خدا مجهز باشند.شیطان کارش این است که تو را به ناتوانی فریب دهد اما تو نیز در مسیح عیسی میتوانی.زیرا مسیح گفت اگر مسی به من ایمان دارد کارهایی که من کردم را خواهد کرد.مسیحی یعنی آنچه عیسی میکرد ما نیز نطابق دعوتو اقتدارمان خواهیم کرد.روح خدا نیز روح حکمت .,,,,,,,

اشتراک