ايماندار اگر مسح پادشاهی ميخواهی در عدالت قدم بردار

کشیش سیامک زرگری
10 آوریل, 2016

چکیده موعظه

به آرامی خدا داخل شو تا به خوشی روح القدس زندگی کنی.عده ای بسیاری از مسیحیان را کنار هم دیدم،آؤام و سر پایین ،دنیایی اطراف آنها در تلاطم و شلوغی اما مسیحیان گوشه ای آرام نشستند مشغول دعا.اول فکر کردم راجع به جنگ روحانی است که مسیحیان در اتحاد دعا کنند اما خدا گفت مسیحیان بسیاری هستند آرامی من را دارند چون دعا مکینند و حضور مرا میطلبند اما کم هستند مسیحیانی که شادی و خوشی مرا دارند.ما همه دنبال آرامی خدا هستیم و خدا هم وعده داده کسانی که زیر بار فشار هستید نزد من آیید من شما را آرامی میدهم.حضور خدا ما را آرامی خواهد داد.زمان ایمان به مسیح شادی و خوشی عظیمی زندگی ما را در بر میگیرد اما بعد از ایامی پس از بحرانها و جنگها گویی خوشی و شادی در ما کمرنگ شده است اما در این میان وعده ی خدا این است من هرگز شما را رها نکنم به این دلیل ما به آرامی خدا وارد شدیم اما خوشی خدا را اندک داریم.آزامی خدا ثمره ی حضور خدا است اما شادی خدا ثمره ی راه رفتن به خدا است.او که جان پسرش را برای ما دریغ نکرد آیا با پسرش همه چیز را به ما نخواهد داد؟,,,,,

اشتراک