ايماندار تو شاهزاده خدا هستی پس از پادشاهی پدر محافظت کن

کشیش سیامک زرگری
29 می, 2016

چکیده موعظه

ایلیا کسی بود که ایزابل زن پادشاه زمینی میترسید زیرا میدانست خدا از طریق او عمل میکند.ایماندار مسح ردای ایلیا بر الیشع همچون مسح ردای عیسی بر تو است.خدا در مسیح عیسی به ما ردای ایلیایی داده است.در کتاب مقدس ردای عدالت،سلامتی،پادشاهی،تسبیح و پرستش و رداهای بسیار هست و شیطان رداهای مقابل این را به ما میدهد نوحه گری و پلاس و عزا و...اما چرا باید تن فرزندان خدا ردای بدبختی باشد؟گریه و ناله و افسردگی باشد ؟در حالیکه باید ردای پادشاهی به تن آنها باشد.این بی حرمت شدن نام خداوند است.بیا آنچه که میگویی باش.بگو شاهزاده هستم و شروع کن شاهزادگی کردم شروع کن فرزند بودن.ادای اقتدار در نیاور بلکه در اقتدار حقیقی خدا زندگی کن .تو یک چیز لازم داری و آن ایمان به مسیح خدداوند است که تو داری و در او تو همه چیز را داری.او که جان پسرش را برای ما دریغ نکرد آیا با او همه چیز را به ما نخواهد داد؟شروع کن به «او » شدن.از کلیسا بازی خارج شویم اگر به کلیسا میاییم برای دو هدف بیاییم با یک دست از آسمان بگیر و با یک دست بر زمین جاری کن.ردا سمبل اقتدار ما است.اقتدار مجوز انجام کار است.کسی که اقتدار دارد هم قدرت دارد و هم اجازه ی استفاده از آن قدرت هم دارد.پلیس اسلحه دارد اسلحه قدرت است و پلیس مجوز دارد یا نه؟این اجازه اقتدار میاورد.,,,,,,,

اشتراک