ايماندار جايگاه و سهم تو در پادشاهی خدا کجاست آيا می دانی ؟

کشیش سیامک زرگری
1 می, 2016

چکیده موعظه

جایی که مسیح پادشاهی میکند شیطان دیگر حقی برای پادشاهی ندارد حواسمان باشد با شیطان کنار نیایی و کنار تخت خدا برایش صندلی ای نگذاری زیرا حالت سومی وجود ندارد یا خدا سلطنت میکند یا شیطان و این به اعلام و باور تو بستگی دارد.تو باید به شایستگی یک پادشاه رفتار کنی.مکاشفه1:6«چیزی که بعث شد توپادشاهی نکنی گناه است و عیسی روی ثلیب گناه تو را برداشت تا پادشاهی کنی.امروز برای تو هر که تصمیم میگیرد همان پادشاه زندگی تو است اگر خدا است که اراده ی او بر زندگی تو کرده شود اما اگر شیطان است به نام عیسی مسیح دهانش و تصمیم گیری هایش بر تو بسته شود.این را تو اجازه میدهی و الا غیر ممکن است خارج از اراده تو کسی بتواند روی تو تاثیر بگذارد این ما هستیم اجازه میدهیم چه کسی در زندگی ما پادشاهی کند.مسیح میگوید ایمان آوردن و باور از تو،ما بقی اش با من.زیرا خدا به جای ما ایماننمیاورد و توبه نمیکند اما وقتی ما توبه کنیم سهم خدا بخشش است و وقتی ایمان آوریم سهم خدا پادشاه پادشاهان برکت است.به او باید یقین داشته باشیم.بدهی تمام شد خدا میخواهد زندگی تازه را به ما بیاموزد پادشاهی و اصولش را بیاموزد قوانین آسمان را بیاموزد.او ما را به پادشاهی خود دعوت کرده،دعوت شدگان همگانند،باشد که برگذیدگان نیز همه باشند.طبق کلام خدا اگر عیسی ما را پادشاهان و کهنه ساخته،او ما را مسح میکند.مسح یعنی به روغن مالیدن.این مسح در عهد عتیق برای سه گروه بود و خدا امروز نیز ما را به این سه گروه دعوت کرده است:1-انبیا 2-کاهنین 3- پادشاهان.,,,,,,,,

اشتراک