اگر باور داری که تو برگزيده خداوند هستی پس اينرا گوش کن

کشیش سیامک زرگری
19 ژوئن, 2016

چکیده موعظه

ما دعوت شدیم مثل خدا در پادشاهی عمل کنیم.ایمان باور چیزهای ندیده است.اگر خدا چیزی را به تو وعده داده که میتوانی بشوی و برای تو است به ایمان دریافت خواهی کرد.ایمان تو باعث میشود دستت را جلوی کسی با یقین دراز کنی که دستت را خالی بر نمیگرداند.این پادشاهی کلامی مقتدر دارد.پادشاهی و حکمت رابطه مستقیمی دارد.پادشاه باید حکیم باشد .اگر حکمت باشد قدرت و ثروت را هم داری اما داشتن قدرت و ثروت حکمت نگه داشتن را هم میخواهد و الا دزد میاید و میدزدد.هر که طالب حکمت است خدا به او عطا خواهد کرد.حکمت قدرت میاورد.امثال 24»مرد حکیم در قدرت میماند و صاحب معرفت در توانایی ترقی میکند.حکمت قدرت دارد.حکمت از حکم میاید ،کسی که حکمت دارد حاکم است و حاکم فرمانده است کسی که به حکمت حکم میکند.حکم این حاکم محکم است زیرا از حکمت میاید.کلام خدا به ما حکم داده که هرکس پسر را آزاد کند او آزاد است پس ما به آزادی محکوم هستیم .حاکم به حکمت حکم میکند.پادشاهی که وقتی سخن میگوید بی ثمر بر نگردد.تو باید به عنوان یک پادشاه حکمی حکیمانه چون عیسی داشته باشی مسیح یک جاهایی نهیب میزند حکمی محکمی که لازم الاجرا است و خواهش و تمنایی ندارد و دیو فورا از او اطاعت میکرد.,,,,,

اشتراک