اگر جواب دعای تو دير شده بدان که در آسمان جنگی برپاست

کشیش سیامک زرگری
18 اکتبر, 2015

چکیده موعظه

خدا میخواهد ما او را برتر از نیاز های خود ببینیم و در اولویت زندگی ما در سر جای اصلی خود قرار بگیرد.
دلیل دوم اینکه چرا دعا میکنم و آسمان در سکوت است این است که «هنوز زمان تو فرا نرسیده است«.همیشه سکوت خدا به معنی نه ی او نیست بلکه او در زمان دیگری میخواهد و بی شک منتظران خدا خجل نخواهند شد.خدا به خوبی میداند به دعا های ما در چه وقتی جواب دهد.زیرا ما را خیلی خوب میشناسد.در هر چیز در آسمان وقتی است.وقتی برای سخن گفتن و وقتی برای سکوت.سکوت صبر ما را میازماید.در سکوت خدا شروع میکند انتظار کشیدن برای خودش را در ما تعلیم دهد.صبر یکی از معانی ایمان است.صبر از ثمرات روح القدس است.عادل نیز به ایمان زیست میکند به ایمان دعا میکند به ایمان منتظر میماند و همه ی اینها صبر میطلبد.یاد گرفتن انتظار برای خدا کشیدن را میطلبد.وقتی انتظار کشیدن در خدا را یاد بگیریم زمانهای خدا را نیز میشناسیم و روح خدا به ما نیز رویاها و نشانه هایی از رسیدن زمان را میدهد.خدا به ابراهیم وعده داد به تو فرزندی میدهم،به یوسف وعده داد،سختی ها زیاد بود اما در زمان خود به آنها وعده را داد.وقتی زیر دست زورآور خدا فروتن شوید او در وقت مناسب تو را سرافراز خواهد کرد و پاسخت خواهد داد.خدا میداند در این صبر ما اعتماد کردن به او را یاد میگیریم ،پس اگر جوابی نیست دائم فکر نکن خدا تو را دوست ندارد و تو را رها کرده است.خدا در انتظار ها،صبر ما را میتراشد تا ما را تبدیل کند و شبیه خود سازد.منتظران خدا خجل نخواهند شد.به خودت گیر نده بلکه منتظر زمان خدا باش.,,,,,,,,,

اشتراک