اگر دنيای ديدنی تو عوض نمی شود از طريق دنيای روحانی آنرا عوض کن

کشیش سیامک زرگری
26 فوریه, 2017

چکیده موعظه

تلاش های زمینی نتیجه نمیدهد تا زمانی که در بعد روح آن چیزی که بر ضد تو عمل میکند را باطل کنی.عیسی آمد تا روح های پشت ماجراها را ببندد .دلیل افتادن ها را باطل کرد.قبل از آنچه هرچه بگویی دنیای روحانی را در کنترل نگه دارد.جورواحانی ات را عوض کن .تو اقتدار داری روی تمامی قسمت ها و زمینی که زیر پای توست.اگر چیزی را در زندگی ات میخواهی عوض کنی به نام عیسی مسیح هر روح و فکری که ضد توست را باطل کن.بایست و با اقتدار فرمان بده و فراموش نکن خدا در کنار توست.به آسمان فریاد نبر و غر غر نکن کلید ها دست من و توست.در ها را خودت میتوانی باز کنی.حکمت خدا بدبختی نیست یا تو اشتباه کردی یا شیطان است.لوقا11:21«هرگاه میبینی به انگشت خدا دیو ها بیرون میروند هر آینه ملکوت خدا در میان شما آنده است،وقتی مرد زور آور سلاح پوشیده خانه خود را نگه دارد قوت خدا بر او خواهد آمد اموال او محفوظ میباشد اما شخصی که زورآورتر از او آید بر او غلبه یافته همه اسلحه او را که بدان اعتماد میداشت از او میگیرد و اموال او را تقسیم میکند»اگر میخواهی پادشاهی و ملکوت خدا بر تو بیاید هر چیزی که ملکوت را میدزدد بیرون کن از گناه گرفته تا دلیل گناه را که شیطان است و الا هرچه خدا به تو دهد میدزدد پول همسر کار و غیره.کار شیطان دزدی است.شیطان از طریق گیج کردن است.زن و مرد و فرزند باید مسح داشته باشد تا زور آور شود.نگذار روغن از سر تو کم شود تا زور آوری بر تو پیدا شود به همین دلیل شاگردان رفتند دیو بیرون کنند نتوانستند چون قدرت آن از مسح اینان بیشتر بود.اعتماد نداشته باش امروز مسح داری کافی است!روزانه باید سر تو مسح شود.وقتی روح پلید از فرد بیرون میرود به بیابان بی آب و علف میرود وقت میبیند جای ندارد بر میگردد با هفت روح برتر تا جان ایمان را بگیرد.آنجا که میل به خودکشی می آید یعنی 7 روح بدتر آمده تا آنچه باقی مانده را بکند.اماچون دوباره مسح شده و قوت بگیری میتوانی آن را خلع سلاح کنی.حتی در امور نیکو چیزی اتفاق نمی افتد مگر در بعد روح از خدا تایید بگیری و بعد آن را جاری سازی. دزد را بگیر که مطابق قانون شریعت باید 4 برابر بیشتر به تو برگرداند.نا امید نشو زور انسانی نزن چیزیعوض نمیشود مگر در دنیای روحانی.وقت بگذار ببند بشکن و پس بگیر.

اشتراک