اگر عادلی پس دعای تو در عمل قوت بسیار دارد

کشیش سیامک زرگری
11 ژانویه, 2015

چکیده موعظه

همه ی ما به واسطه نام عیسی پارسا (عادل)هستیم اما خب این پارسایی و فرزندخواندگی چه سودی دارد؟دعای پارسایان در عمل قوت بسیار دارد.همه ی ما که خوانده شدیم مرد و زن خدا باشیم ،مرد و زن خدا همه چیزشان در دعا اتفاق اقتاد دعایی که از روی ایمان آن ها بود.اینکه دعای ما اجابت نمیشود مشکل در پارسایی ما است یا مشکل در دعای ما است که در عمل چیزی دیده نمیشود؟آمین که ما در خدا عادل هستیم باید در دعای خود تفحص کنیم.مسیح میگوید اگر به من ایمان داشته باشی کار هایی را که من کردیم را میتوانی بزرگترش را انجام دهی.دعایی که دهانت را باز کنی اتفاقی خواهد افتاد.اول پادشاهان 17:1 ماجرای آخاب است به عنوان پادشاه اسرائیل اما فردی کاملا نفسانی و در مقابل او یک ایماندار و مرد خدا کاملا روحانی.و این سمبل ایمانداران کلیسا است که هر دو میتوانند در کلیسا وجود داشته باشند اما یکی قدرت دارد آن یکی ندارد.ایلیا مقابله او می ایستد.ماجرای یک قحطی است و باران نباریده و پادشاه باید فکری کند و آمده نزده ایلیا.به حیات یهوه سوگند تا من نگویم باران در این سرزمین نمیبارد ». این ایلیا چقدر با خدا راه رفته بود که حرف او حرف خدا شده بود و خدا پشت حرف او ایستاده است؟هللویاه.دوران قحطی 3 سال و نیم باران نبارید سمبل زندگی مسیح است و بارانی که آمد سمبل آمدن روح القدس بعد از عیسی است.خدا در ایمان به دعای ایلیا آسمان را باز کرد.یا در زکریا4:7 ای کوه بزرگ تو کیستی در مقابل زروبابل؟در مقابل او تو فروخواهی نشست.دعا یعنی تبدیل کننده و تبدیل شونده.دعا عوض میکند.وقتی دعا میکنی آیا نمیخواهی چیزی عوض شود؟پس دعا عوض کننده است.دعا درهای بسته را باز میکند زمین خشک را خیس میکند قلب بسته را باز میکند.هرچیزی که تبدیل میشود به توسط دعا تبدیل میشود اما نه هر دعایی.(فرد مذهبی کسی که میخواهد با انسانیت خود پیش رود از طریق خودش شرایط را عوض کند و بر خدا اثر بگذارد).هرچیزی را که میخواهی عوض کنی فقط یک کلید دارد«دعا».,,,,,,,

اشتراک