اگر پدر آسمانی هست آنکه هست پس تو باش آنکه بايد باشی

کشیش سیامک زرگری
24 فوریه, 2013

چکیده موعظه

موسی جلال خدا را میطلبید.جلال یعنی شخصیت و برازندگی خدا ارزش خدا موسی میخواست شایستگی و جلال خدا را ببیند.من تا به حال برکت از تو دیدم اما من عملکرد تو نه بلکه شحصیت تو را میخواهم بدانم.خدا اگر چیزی میدهد خدای دهنده است شفا دهنده برکت دهنده اما این تمامی ذات و شخصیت و ارزش خدا نیست.باب 3 خروج دومین ملاقات موسی با خداست.اولین ملاقات در بوته مشتعل آتش بود در ملاقات دوم از خدا میگیرد که برود و قوم را رهایی بخشد و خدا میکوید برو بگو خدای پدرانت ابراهیم و اسحاق و یعقوب تو را فرستاده است.بگو هستم آنکه هستم تو را فرستاده است.خدا برای تمام نگرانی های ما هست.برای تشنگی های تو آب برای آفتاب سوزان ابر برای شبهای تاریک نور هستم.شفا میدهم چون ذاتم شفا است!فعل و قول خدا یکی است.اگر خدا ما را به شباهت خود خلق کرده و اگر باور کنیم مثل او هستیم کارهایی مثل او انجام میدهیم.خدا به موسی گفت اگر در صخره بایتس میتوانی جلال مرا ببینی و صخره سمبل عیسی مسیح است عیسی تو را محافظت میکند بدون صخره مییمیری!در آغوش عیسی بایست آنجا نمیمیری و جلال مرا میبینی.موسی دنبال هویت گمشده خود بود با خدا ملاقات کرد.افسسیان 4 پولس به الهام روح خدا پیغامی را میدهد به ایمانداران لهذا من که در خداوند اسیر میباشم از شما استدعا دارم که به شایستگی آن دعوتی که به آن فراخوانده شده اید رفتار کنید.» خدا از ما دعوت کرده است که فرزندان خدا باشیم پس اگر قرار است ما فرزند خدا باشیم و او ارزش و شایستگی ای دارد پس من شخص با ارزشی هستم چون فرزند او هستم و پولس در اینجا میگوید جایگاهت را بشناس .گاهی خدا در سختی ها میخواهد ما را بتراشد تا فرزند شایسته شویم و ما فرار میکنیم!اما خدا ما را خوانده تا مثل پرد خود که شایسته است رفتار کنیم.دیگر از دهان ما چرت و پرت خارج نمیشود چون پدر من هرگز بیهوده سخن نگفته است و جنتلمن است.پس در قول و در فعل باید مثل پدر خود اهیه باشیم.

اشتراک