ایمانی از جنس ایمان خدا

کشیش سیامک زرگری
30 آگوست, 2020

چکیده موعظه

مطابق باور تو آدم هایی که اطراف تو هستند نیز عوض میشوند شاید آدم های قبلی دیگر با تو مثل سابق نباشند زیرا تغیر تو را میبینند.ما باید یاد بگیریم نوع تفکر و باور و اححساس پادشاه را یاد بگیریم و خدارا شکر پادشاه پادشاهان عیسی مسیح بهترین الگو برای ما است.تو باید زندگی ات را بر این اساس شکل دهی اما ابتدا باید در تو ساختار پادشاهی و احساس پادشاهی جاری شود وقتی دعا میکنی و جنگ روحانی میکنی متفاوت هستی با اقتدار می ایستی و ایمان داری آنچه میگویی میشود.حتی نوع دعا کردن و برخورد هایت عوض میشود و مردم این را میفهمند دیگر نمیتوانند در شوخی چیز هایی که قلا به تو میگفتند را بگویند تو باید پادشاهی مهربان اما مقتدر باشی.و حکمت یک پادشاه است که به آن اقتدار میبخشد.پادشاه به روغن مسح میشود.اما تاثیر مسح چیست؟خاصیت مسح این است تاثیرگذار است و کار غیرممکن را ممکن میکند.اکثر مشکلات ما به خاطر عدم حکمت و معرفت است حکمت احساس و زبان را کنترل میکند روابط را تنظیم میکند.جهان به واسطه حکمت بنا شد و اگر در خانه ی تو چیزی در خانه ات سر جایش نیست مشکل در حکمت است و مخالف این حکمت که نظم میاورد لویتان است که هرج و مرج میاورد و بی نظمی ایجاد میکند تا فرد را از اقتدارش خارج کند.روح دیابلوس مسح کهانت را میخواهد بکشد.همه چیز در دنیای روحانی اتفای میفتد خدا میخواهد شنونده ی او باشیم تا قبل از وقوع هر امری صدای او را بشنویم.عیسی وقت نان و ماهی را اضافه میکند مردم به او میگویند تو پادشاه ما باش زیرا پادشاه نان میدهد. پادشاهی که نان سرزمینش را نتواند دهدی پادشاهی نالایق است/ما فکر های خوب داریم اما فکر های خدا نیست ما به حکمت احتیاج داریم.یکی از دلایلی که باعث میشود مسح پادشاه کم شود دل زخمی و دل درد است.لغزش ها را گریزی نیست.رو به رو شدن با لغزش ها غیرقابل اجتناب است اما وای بر کسی که باعث لغزش شود.از رفتار تو واکنش تو پای کسی سر بخورد و تو سنگ لغزش او شوی وای بر تو دارد.مشکل کسی است که لغزش را ایجاد میکند.همین را انجیل متی هم داریم درباره زمانهای آخر که بسیاری لغزش خواهند خورد.,,,

اشتراک