ایمانی از جنس ایمان خدا

کشیش سیامک زرگری
25 آگوست, 2013

چکیده موعظه

عبرانیان11:6«لیکن بدون ایمان تحصیل رضامندی او محال است هرکه به خدا ایمان آورد لازم است به او تقرب جوید»کلام خدا میگوید برای شخص ایماندار هر چیز ممکن است.ایمان کلیدی است که هر در بسته را باز میکند.ایمانی که کتاب مقدس 50 50 و شیر خط نیست، ایمان مسیحی 100% است یعنی اینکه به راستی اینچنین شود.ایمان دستی است که به سوی خدا دراز میشود تا بگیرد و میداند پر برمیگردد.کلام خدا میگوید مطابق ایمانت به تو داده میشود.ایمان باور است.زندگی ما پر از ترس است و ترس ضد ایمان است.ترس از دست دادن و بدست نیاوردن.به همان اندازه که ترس داری ایمان نداری.ماجرای کدخدا وبا و ملک بغداد اینگونه بود: کدخدا وبا وارد بغداد میشود.ملک بغداد میگوید اینجا چیکارداری؟میگوید آمده ام 1000 نفر را بکشم.میگوید باشه فقط 1000 نفر!وبا وارد شهر میشود وقتی برمیگردد ملک میگوید زیر قول ات زدی 10هزار نفر مردند!کدخدا میگوید آنها با ترس وبا مردند من کاری نکردم!/ایوب میگوید از هرچه میترسیدم بر سرم آمد.وقتی صحبت از ایمان میشود،این ایمان باور دارد که منتظران خدا خجل نمیشوند.انتظار برای خدا که بیاید و کاری کند خود ایمان است.در یک دهکده ای باران نمی آمد قحطی بود کشیش و اعضای دهکده میروند دعا کنند.کشیش میگوید باور داری اگر الان دعا کنیم باران می آید؟همه گفتند بله آمین!کشیش گفت اگر ایمان داشتید با خودتان چتر می آوردید!.مسیح گفت خوشا به حال آنانی که باور دارند وقتی به خدا میرسی سبکبال باور کن اما نسبت به دنیا و فریب هایش هشیار باش .اما انگار برعکسیم نسبت به خدا مثل ماریم مشکوکیم!ایمان با زبان ما رابطه مستقیمی دارد کلام خدا میگوید به دل ایمان بیاور و به زبان اقرار کن.به زبان گفتن ایمان را فعال میکند.باور هایت به خدا را مطابق کلام خدا اعلام کن.گاهی فکر میکنیم راجع به ایمانمان حرف بزنیم ریا کردیم درحالی که ریا زمانی است که دل با زبان یکی نیست......

اشتراک