این پادشاه مصلوب ، پادشاهی مقتدراست

کشیش سیامک زرگری
20 آوریل, 2014

چکیده موعظه

یشوعا ماشیح یعنی خدا و پادشاهی اش میاید و سلطنت خواهد کرد.یهودیان باور داشتند که یهوه تنها پادشاه است اما روزی خواستند مثل سار قوم های بی ایمان پادشاه داشته باشند و به سموئیل گفتند از خدا بخواهد که این را اجازه دهد.خدایی که این همه کار برای قم اسرائیل انجام داد اما این قوم پادشاهی دیگر را میخواستند به زندگی خود دعوت کنند.خدا گفت باشد میخواهند خودشان برای خود پادشاه داشته باشند دیگر به من نیازی ندارند که دریای بشکافم باشد من به آنها پادشاه میدهم برو شخصی را مسح کن برای پادشاهی اما به قوم بگو روزهایی در زندگی شما خواهد آمد که التماس میکنید ای کاش خدا پادشاهی اش را ادامه میداد.پادشاهانی آمدند خراب کردند بر قوم خدا درد اضافه شد به جایی میرسد تا خدا از این قوم نجات دهنده ای بیاورد تا بر روز اول برگردند و خدا بر جهان پادشاهی کند.خدا بعنوان شاه شاهان میاید تا پادشاهی کند.رسیدیم تا زمان مسیح.عیسی پادشاه مصلوب.تمام عهد عتیق راجع به پادشاه صحبت مکیند که بیاید چه ها خواهد کرد.عیسی آمد و شروع کرد در بعد پادشاهی روی زمین پادشاهی کردن مطابق پیشگویی ها.تمام پیغام انجیل این بود پادشاهی خدا میاید پادشاهی خدا نزدیک است.یحیی که پیغام خدا را میاورد کارش که تمام شد کار عیسی به عنوان شاه شاهان شروع شد.وقتی خدا بدون واسطه میخواهد برای ما در قلب ما پادشاهی کند مستقیم میخواهد به ما دسترسی داشته باشد از این رو مسیح شروع به موعظه کرد و گفت توبه کنید زیرا پادشاهی آسمان نزدیک است. عیسی دعا کردن را یاد میدهد این دعا با ای پدر آسمانی شروع میشود و نشان میدهد این شاه آسمانی پدر شخصی ما است و میخواهد با ما شخصی ارتباط برقرار کند.,,,,,,

اشتراک