ای خدا تو بابای من هستی

کشیش سیامک زرگری
1 فوریه, 2015

چکیده موعظه

بهترین دعا و کامل ترین دعا آن است که «دعا میکنم خدا تمام دعاهای تو را بشنود».خیلی مواقع فکر میکنیم در اصرار در دعا است که دعای ما کرده میشود و این را از داستان پیرزن سمج یاد میگیریم بله در مواقعی این درست است اما دعایی که عیسی به شاگردان یاد میدهد اینگونه نیست بلکه برخی اوقات زیاد دعا کردن سر یک چیز باطل کردن دعای خودت است چون گاهی زیاد دعا کردن از روی بی ایمانی است زیرا با یکبار دعای خود باید یقین داشته باشی بر تو میشود و بعد باید شروع کنی به شکرگزاری که ای پدر ممنونم تو شنیدی.
عیسی میگوید اگر میخواهید مثل من دعا کنید و مثل من جواب بگیرید اینگونه دعا کنید و در واقع کلید اول را دارد میدهد که قبل از آمدن هر حرفی از دهان باید بدانی کسی که به او دعا میکنی کیست و مطابق شخصیت او باید دعا کنی.به همین دلیل میگویی ای پدر ما که در آسمانی تا دعای مذهبی در تو نباشد چرا که وقتی ترس از ناپاکی در دعا باشد و از حضور خدا خجالت بکشی دعای تو بالا نمیرود.مسیح دعای آسمانی را با توبه شروع نمیکند بلکه با پرستش شروع میکند.به عنوان ایماندار مسیح اگر میخواهی دعای تو قوت داشته باشد بدان مهم نیست وضعت چیست (البته به این معنی نیست در همان وضع بمانی)مهم این است با هر شرایطی که هستی اجازه داری برای پرستش هیچ مانعی وجود ندارد هرچند جواب تو از آسمان به واسطه شرایطتت نیاید.تو اجازه داری او را پرستش کنی و هیچ مانعی برای پرستش وجود ندارد.و هیچ کجا نیامده که اول باید توبه کنی بعد پرستش کنی اتفاقا پرستش بهترین دلیل است که وقتی به حضور این خدا می آیی اولین چیز این است که خدایی که به زبان می آوری خدای بی نظیری است و تو را دعوت کرده است که تبدیل شوی.در عبری اصل کلمه ای که در دعای آسمانی است «بابا»است .در فارسی «پدر» ترجمه شده است.و این بابا با فیض به تو نگاه میکند نه با شریعت!اگر به این خدا نزدیک نشوی نمیتوانی توبه کنی. در توبه ی راه دور هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.کسانی که گناه میکنند و میروند در حضور خدا و نزدیکی او،آنجا توبه میکنند در آنها تغییری رخ میدهد و اتفاقی در آنها میفتد اما توبه ی راه دور منجر به شروع همان وضع قبل خواهد شد.در گناهانت حضور خدا را طلب کن بگذار نزدیکت شود و بعد از او توبه کن،آن جاست که تبدیل می آید تقدیس میآید.توبه ای که از روی عشق به خدا باشد توبه ی عمیق است اما توبه ی از روی ترس هیچ رخدادی نخواهد داشت.,,,,,,,,,,,,,

اشتراک