ای شاهزاده خداوند،از خاکستر دلسوزی برای خود برخیز

شبان رزیتا زرگری
7 ژوئن, 2020

چکیده موعظه

از گذشته ی پر درد خود آزاد شو/درد های تو به جهت قربانی خدا باشد نه دنیا و نفس و دشمن تو.در کتاب مقدس 5 قربانی در لاویان آمده است.قربانی عملی است که روی مذبح انجام میشود.این 5 قربانی در کل کتاب روی 3 مذبح انجام میشود. 1-مذبح سنگی 2-برنجین 3- زرین/خدا به طور عظیمی ملاقات میکند و برکت میدهد در پس هر قربانی و در پس هر مذبح.ما روح داریم و جسم و روان و برای هر کدام یک مذبح ساخته شده است.هر کدام از این مذبح ها یکی از طریق های پیروزی ما در جنگ روحانی است.یوشع 14«خدا بعد از تصرف اریحا به یوشع میگوید قوم مرا به آن طرف اردن ببر.اردن جایی است که برکت محصول اطاعت میاید.جایی است که پیروزی تو است و دروازه های جهنم بسته میشود.فرزند یوسف منسی نام داشت به معنی اینکه خدایا کمک کن من گذشته ام را فراموش کنم.یوسف با فرزند اولش یاد تمام ایام تلخ زندگی اش اسارت و تنهایی و آزار و بردگی را به یاد میاورد.اکنون عزیز مصر بود مردی صاحب اقتدار،همه چیز داشت اما منسی که آمد انگار با دیدن آن نوزاد تمام درهای کودکی تا کنونش را به یاد آورد و دوباره برایش زنده شده بود.آنجا میگوید خدایا این بچه یادآور گذشته ی من است اما کمک کن من گذشته ام را فراموش کنم.تو نیز چطور؟اینطور نیستی که گویی گذشته ات همراه تو میاید؟این همان چیزی است که شیطان میخواهد که با یادآوری گذشته اش برکت ها آرامی ها و شادی او را بدزدد.اما کلام خدا میگوید چیزهای کهنه در گذشت و اینک همه چیز نو شده است.گذشته چه خوب (که بگوییم داشتیم و الان نداریم)چه بد (که نداشتم و ندارم)هر دو وصل شدن به گذشته است و مانع دریافت برکت میشود.بعد از این و خداوند فرزند دومی به یوسف داد به نام افراییم(ثمر میوه و محصول دو برابر)وقتی گذشته ات را فراموش کنی دو برابر آنچه داری را دریافت خواهی کرد.اگر از گذشته ات آزاد نشوی این برکت را میکشی!یوسف با بخشیدن از گذشته اش آزاد شد.و باور کرد اگر خدا اجازه داده چنین چیزهایی در زندگی من شود برای این بود که مرا بلند کند و مرا برکت دهد خدا از تمامی آن اتفاقات برای خیریت من استفاده کرد.فراموش کردن به معنی به یاد نیاوردن نیست بلکه به این معنی است وقتی به یادت بیاید به سرخودت نمیزنی و افسرده و غمگین نمیشوی دردت نمیاید بلکه به کاری که خدا در تو کرد مینگری.خدا به یعقوب گفت گذشته ت  را فراموش کن از روش های انسانی ات آزاد شو از انسانیت هایت آزاد شو نام تو را  اسرائیل خواهم کذاشت.یعقوب در شکیم جایگاه منسی چاهی میزند و این چاه برای قوم مقدس بود زیرا برای قوم برکت به همراه داشت.عیسی سر این چاه با آن زن سامری ملاقات میکند و میگوید مهم نیست چه بودی از گذشته ات آزاد شو خدا میخواهد تو را برکت دهد و این زن نیز زندگی اش عوض میشود.همه ی اینها در این منسی این مکان اتفاق میفتد.جایی که از گذشته آزاد شوی برکت دو برابر برای تو بر میگردد.تبدیل خواهی شد.مسیح بهای گذشته ی تو را داده و بدترین اهانت به عیسی زندگی در گذشته است.به گذشته ات برنگرد به پشت سرت نگاه نکن گذشته ی تو درگذشت و اجازه نده شیطان در گذشته ی تو دخالت کند زیرا آینده ی تو در مسیح عالی است در این جنگ روحانی مذبحت را روشن کن و گذشته ات را هرچه به یادت میاید و فیض خدا را محبت خدا را خراب میکند به قربانگاه ببر.,,,,

اشتراک